Polecane wydarzenia

A A A
drukujSkład

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskeigo nr CX/2296/2016 z 21 czerwca 2016 roku:

1. Przewodniczący - przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WL - Marszałek Województwa, Pan Sławomir Sosnowski / Pani Iwona Nakielska (stały zastępca)

Pozostali członkowie - łącznie 28 osób, w tym:

2. strona samorządowa - łącznie 12 osób, w tym:

a) przedstawiciel IZ RPO WL - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Zarządzania RPO/ Departamentu Wdrażania EFRR wskazany przez Zarząd Województwa - Pan Marek Kowalski / Pan Grzegorz Sobolewski (stały zastępca)

b) przedstawiciel IZ RPO WL - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Polityki Regionalnej wskazany przez Zarząd Województwa - Pan Bogdan Kawałko / Pani Dorota Skwarek (stały zastępca)

c) przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL właściwej dla województwa lubelskiego wskazany przez Zarząd Województwa - Pan Andrzej Kloc / Pan Rafał Sobiech (stały zastępca)

d) przedstawiciel Miasta Lublin - Pan Krzysztof Żuk / Pani Bernadeta Krzysztofik (stały zastępca)

e) przedstawiciele pozostałych gmin z województwa lubelskiego:

1) przedstawiciel miasta Świdnik - Pan Waldemar Jakson /wakat (stały zastępca);

2) przedstawiciel miasta i gminy Janów Lubelski - Pan Krzysztof Adam Kołtyś / Pan Czesław Marek Krzysztoń (stały zastępca);

3) przedstawiciel miasta Kraśnik - Pan Mirosław Włodarczyk / Pan Jarosław Stawiarski (stały zastępca);

4) przedstawiciel miasta i gminy Tarnogród - Pan Tomasz Rogala / Pan Eugeniusz Stróż (stały zastępca);

5) przedstawiciel miasta i gminy Krasnobród - Pan Janusz Oś / Pan Paweł Badowski (stały zastępca);

6) przedstawiciel miasta i gminy Włodawa - Pan Wiesław Muszyński / Pani Anna Gaj (stały zastępca);

f) przedstawiciele powiatów z województwa lubelskiego:

1) przedstawiciel powiatu Ryckiego - Pan Stanisław Jagiełło / Pani Aneta Drożdżykowska (stały zastępca);

2) przedstawiciel powiatu Tomaszowskiego - Pan Jerzy Wereszczak / Pan Józef Marynicz (stały zastępca);

 

3. strona rządowa - łącznie 3 osoby, w tym:

a) Wojewoda Lubelski - Pan Przemysław Czarnek / Beata Niemczyk (stały zastępca)

b) przedstawiciel Ministra Rozwoju - Pani Marta Leśniak / Pan Piotr Machański (stały zastępca);

c) przedstawiciel Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji - Pan Paweł Gilowski / Pani Katarzyna Burakowska (stały zastępca);

 

4. strona partnerów społecznych i gospodarczych - łącznie 13 osób, w tym:

a) przedstawiciele organizacji pracowników i przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentujący ich interesy w regionie:

1) przedstawiciel Forum Związków Zawodowych - Pan Anna Ozga / Pani Beata Rozner (stały zastępca);

2) przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" Pan Ewa Ozga / przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich Pan Jerzy Kowalski (stały zastępca);

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z terenu województwa: (5 osób)

1) przedstawiciel Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND" - Pani Ewelina Iwanek- Chachaj / Pan Jacek Korzeniak (stały zastępca);

2) przedstawiciel Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - Pan Henryk Łucjan / Pan Piotr Kowalewski (stały zastępca);

3) przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA" - Ks. Dr Tadeusz Pajurek / Ks. Dariusz Bondyra(stały zastępca);

4) przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju - Pan Andrzej Kidyba / Pan Jerzy Nazaruk (stały zastępca);

5) przedstawiciel Fundacji Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem - Pan Lucjan Pawłowski / Pani Aneta Czechowska - Kosacka (stały zastępca);

c) przedstawiciele środowiska naukowo-akademickiego z terenu województwa lubelskiego:

1) przedstawiciel Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Pan Prof. Jerzy Węcławski / Pani Karina Kasperek (stały zastępca);

2) przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Pan Prof. Bogdan Kościk / Pan Piotr Gradziuk (stały zastępca);

3) przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Pan Dr Marcin Szewczak / Pan Dr Wojciech Wytrążek (stały zastępca);

d) przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz gospodarczego samorządu rzemieślniczego z terenu województwa:

1) przedstawiciel Puławskiej Izby Gospodarczej - Pan Adam Kania / Pan Arkadiusz Główka (stały zastępca);

2) przedstawiciel Lubelskiej Izby Rzemieślniczej - Pan Jerzy Miszczak / Pan Marcin Kusiak (stały zastępca);

e) przedstawiciel Archidiecezji Lubelskiej - Ks. Dr Wojciech Pęcherzewski / Ks. lic. Wiesław Kosicki (stały zastępca);

 

5. w charakterze obserwatorów, bez prawa do głosowania w posiedzeniach KM RPO WL mogą brać udział przedstawiciele:

 1. Ministra Rozwoju, jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej,
 2. każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej Komitecie Regionów Unii Europejskiej, czyli:
  • Unii Metropolii Polskich,
  • Związku Miast Polskich,
  • Unii Miasteczek Polskich,
  • Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związku Powiatów Polskich
  • Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

3. Urzędu Kontroli Skarbowej,

4. Krajowej Jednostki Oceny,

5. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

6. instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

7. inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego,

8. W pracach Komitetu Monitorującego RPO WL mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów - bez prawa do głosowania, przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Programem,

9. W pracach komitetu może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Europejskiej - z inicjatywy własnej lub na wniosek KM RPO WL. W pracach Komitetu może również uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube