Polecane wydarzenia

A A A
drukujZadania

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 zapewnia jakość realizacji Programu oraz upewnia się co do skuteczności jego realizacji. Do zadań Komitetu Monitorującego należą w szczególności:

1. analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

2. dokonywanie okresowego przeglądu postępów realizacji celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, w tym sprawozdań okresowych z realizacji RPO WL,

3. analizowanie wyników wdrażania, w szczególności osiągania celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy złożone są propozycje zmian w Programie,

4. analizowanie i zatwierdzanie, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WL,

5. analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL,

6. zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania audytowego sporządzonego przez Instytucję Audytową (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.) lub jego części odnoszącej się do RPO WL wraz ze wszelkimi istotnymi uwagami do sprawozdania lub jego części dotyczącej RPO WL, jakie może przedstawić KE,

7. przedkładanie IZ propozycji zmian lub analiz Programu ułatwiających realizację celów, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. lub służących usprawnieniu zarządzania Programem, w tym zarządzania finansowego,

8. analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę RPO WL,

9. dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki RPO WL.

Twoja opinia
RPOWL na youtube