Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok II: RPO, czyli co?

RPO to potocznie używany skrót nazwy „Regionalny Program Operacyjny”. W Polsce funkcjonuje 16 takich programów – odrębnych dla każdego województwa. My, pisząc o RPO, będziemy odnosić się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Ten przedział czasowy określa siedmioletni okres programowania UE, czyli czas przeznaczony na wykorzystanie przygotowanej dla danych państw i regionów puli pieniędzy.

 


Musisz wiedzieć, że regionalne programy operacyjne współistnieją z innymi inicjatywami Unii Europejskiej i razem z nimi realizują założenia » Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i » Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 – » Narodowej Strategii Spójności. Są nimi:

 

Skąd ta kasa?


Pula pieniędzy na RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), czyli funduszu utworzonego w celu wyrównania poziomów rozwoju regionów Unii Europejskiej. 
» wszystko o EFRR

 

 

Cele programu

 

Nasz program ma dwa główne cele: SZYBKI WZROST GOSPODARCZY REGIONU i ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA. Chcemy to osiągnąć przy wykorzystaniu walorów naturalnych i kulturowych Lubelszczyzny.

 

 

 

 

Stawiamy na sektory nowoczesnej gospodarki i stymulację innowacyjności. Za pomocą programu będziemy dążyć do poprawy warunków inwestowania w naszym regionie.

 

 

 

 

Na celu też mamy zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

 

 

 

Sprawdź, co kryje się pod hasłami: 

Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!    

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim

Cel szczegółowy: 
- zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności.

Założenia:
- zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw;
- wzrost innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
- zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
- dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska;
- rozwój przedsiębiorstw realizujących na terenie województwa lubelskiego projekty z zakresu turystyki i rekreacji;
- wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw;
- ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom do specjalistycznej pomocy doradczej.

Działania:
1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii
1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpasowuje się do tego celu? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Przedsiębiorczość i innowacje

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna   DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!   

Cel: Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie

Cel szczegółowy: 
- zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności.

Założenia:
- ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom do zewnętrznych źródeł finansowania;
- zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych uczelni i jednostek naukowych poprzez wsparcie dla rozwoju infrastruktury badawczo–rozwojowej;
- wsparcie jakości funkcjonowania oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy;
- promocję gospodarczą przedsiębiorstw województwa lubelskiego, w tym ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami.

Działania i poddziałania:
2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw
2.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych
2.1.2. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych
2.2. Regionalna infrastruktura B+R
2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
2.4. Marketing gospodarczy

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Infrastruktura ekonomiczna

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Cel: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych

Cel szczegółowy:
- poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Założenia:
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
- rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych i zaniedbanych, zwłaszcza w miastach regionu, co przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego.

Działania:
3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych
3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Cel: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego

Cel szczegółowy:
- zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności. 

Założenia:
- zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych.

Działanie:
4.1. Społeczeństwo informacyjne

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Społeczeństwo informacyjne

Oś Priorytetowa V: Transport

Cel: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny

Cel szczegółowy:
- poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Założenia:
- usprawnienie powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym;
- poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym;
- poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego oraz zwiększenie mobilności mieszkańców;
- zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych;
- poprawa lotniczej dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie mobilności mieszkańców.

Działania:
5.1. Regionalny układ transportowy
5.2. Lokalny układ transportowy
5.3. Miejski transport publiczny
5.4. Transport kolejowy
5.5. Transport lotniczy

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Transport

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Cel: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego

Cel szczegółowy:
- poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Założenia:
- poprawa jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów,
a także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Działania:
6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska
6.2. Energia przyjazna środowisku

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Środowisko i czysta energia

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Cel: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu

Cel szczegółowy:
- zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Założenia:
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury i infrastruktury turystycznej;
- wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej;
- stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej (w układzie sieciowym i dwustronnym).

Działania:
7.1. Infrastruktura kultury i turystyki
7.2. Promocja kultury i turystyki
7.3. Współpraca międzyregionalna

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna

Cel: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej

Cel szczegółowy:
- zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania i przebywania.

Założenia:
- podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania (z wyłączeniem przedszkoli) oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej;
- poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych i pomocy społecznej.

Działania:
8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych
8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa
8.3. Ochrona zdrowia
8.4. Pomoc społeczna

Interesują Cię szczegóły? Zastanawiasz się czy Twój projekt wpisuje się w powyższe działania? Zrób następny krok i przejdź do zakładki Co sfinansujemy? – kierunek „Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna

Cel: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu

Działania:
9.1. Wsparcie wdrażania RPO
9.2. Informacja i promocja RPO

Oś nie dotyczy odbiorców zewnętrznych programu.

Przedsiębiorco, pamiętaj! Twoimi wnioskami zajmuje się Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. To ona pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Twoich projektów osi I i II. Zapraszamy także do odwiedzenia serwisu » www.lawp.eu!

Twoja opinia
RPOWL na youtube