Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok V: Kto ma szanse?

Wiesz już na co może być przedmiotem dofinansowania i poznałeś procedury ubiegania się o środki. Pora upewnić się, czy możesz zostać wnioskodawcą…

Wybierz teraz branżę, w której działasz, i znajdź się na liście beneficjentów.

BiznesSamorządEdukacja i oświataKultura i turystykaŚrodowisko / ekologiaTransport - ZdrowiePomoc społecznaMieszkalnictwo - Religie -  Organizacje / Partnerstwa - Inne

 

Biznes:

Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR 

Małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, i których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa powiązane kooperacyjnie

Duże przedsiębiorstwa 

Instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Samorząd:


Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

 

Edukacja i oświata:


Szkoły wyższe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) (publiczne, niepubliczne) 

Jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2004 r. nr 238, poz. 2390 z późn. zm.)

Szkoły wyższe i jednostki naukowe działające w partnerstwie

Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Właściwy minister oraz osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w rozumieniu ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kształcenia na poziomie wyższym

Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu

 

Kultura i turystyka:


Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku

Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i turystyki

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki


Środowisko / ekologia:


Parki narodowe i krajobrazowe

Inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi

PGL Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ogrody botaniczne i zoologiczne 

Muzea przyrodnicze 

Spółki wodne

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska

 

Transport:


Podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Zarządcy infrastruktury kolejowej

Stowarzyszenia, których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego

Zdrowie:


Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

 

Pomoc społeczna:


Instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień)

Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych

Ochotnicze Hufce Pracy

Domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn.)

Mieszkalnictwo:


Spółdzielnie mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

TBS-y

 

Religie:

Kościoły

Inne związki wyznaniowe 

Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

Organizacje / Partnerstwa:

Klastry

Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno–prywatnym

Instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym

Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zyskuNie znalazłeś siebie? Spróbuj jeszcze tutaj:

Inne:


Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

Organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Spółki prawa handlowego lub spółdzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej PolskiejJeśli znalazłeś tu siebie, gratulujemy! Możesz startować o unijne dotacje. Zrób szósty krok i wyszukaj dotację dla siebie.

Twoja opinia
RPOWL na youtube