Polecane wydarzenia

A A A
drukujPrzedsiębiorczość i innowacje (I)

Celem osi priorytetowej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie.

Realizacja Osi Priorytetowej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MŚP) inwestujących na terenie województwa lubelskiego. Dzięki udzielonemu wsparciu wzrośnie skala wykorzystania nowych technologii i rozwiązań stosowanych w nowoczesnej gospodarce – tak w sferze produkcyjnej, jak i w usługach. Wsparcie w ramach tej Osi przyczyni się do polepszenia stopnia powiązań pomiędzy światem nauki, a sektorem przedsiębiorstw, a co za tym idzie do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce.

Grupy beneficjentów:

Przedsiębiorcy
 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Innowacyjna Gospodarka

 • Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 • Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 • Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 • Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

PO Rozwój Polski Wschodniej

 • Priorytet I Nowoczesna gospodarka
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Priorytet I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
 • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
 • Priorytet IV Leader

PO Kapitał Ludzki

 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

 • Priorytet II Akwakultura, rybołówstwo  śródlądowe, przetwórstwo  i rynek rybny
 • Priorytet IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych  od rybactwa




Szczegółowych informacji o działaniach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i Innowacje i Osi Priorytetowej II Infrastruktura  ekonomiczna (bez działania 2.1. Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych) RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a. Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numer 081-46-23-800.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjentom zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, informacji udziala Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem telefonu: 081 46 35 363. Pytania można także kierować na adres punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Twoja opinia
RPOWL na youtube