Polecane wydarzenia

A A A
drukujAtrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (III)

Celem priorytetu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla Obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych.

Miasta regionu posiadają słabnącą dynamikę rozwoju, a ich negatywny wizerunek potęgowany jest między innymi poprzez zjawiska takie jak: degradacja, bądź niezadowalający stan zachowania tkanki zabytkowej miast, postępująca dekapitalizacja przeważającej części zasobów mieszkaniowych (dzielnice wielkopłytowych osiedli bloków mieszkaniowych wybudowanych na przestrzeni lat 60-80-tych), zły stan przestrzeni publicznych, infrastruktury technicznej oraz niedostosowanie systemów komunikacyjnych do wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Sytuację tę pogarsza fakt, że miasta regionu rozwijają się nadmiernie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, podczas gdy wewnątrz granic obszarów zurbanizowanych znajduje się wiele niezainwestowanych terenów. Innym problemem ośrodków miejskich w regionie są niewykorzystywane obszary po dawnych zakładach przemysłowych i jednostkach wojskowych. Z racji swoich poprzednich funkcji zajmują one zwykle duże przestrzenie oraz ulokowane są w strategicznych punktach w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych. Po przekształceniu mogą one służyć zlokalizowaniu różnych form aktywności gospodarczej. Ponadto w regionie znajduje się duża liczba obszarów, które przy odpowiednich nakładach na infrastrukturę techniczną staną się magnesem przyciągającym nowe inwestycje.

 

Grupy beneficjentów:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
  • Organizacje pozarządowe
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Innowacyjna Gospodarka

  • Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

PO Rozwój Polski Wschodniej

  • Priorytet I Nowoczesna gospodarka

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube