Polecane wydarzenia

A A A
drukujSpołeczeństwo informacyjne (IV)

 

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego.

Poprawa jakości i dostępności oraz upowszechnienie technologii informacyjno – komunikacyjnych jest jednym z kluczowych czynników wzrostu konkurencyjności regionalnej. Na terenie Lubelszczyzny funkcjonuje niewiele nowoczesnych rozwiązań spełniających wymogi strategii e-Polska, co przekłada się na niskie wykorzystanie technik ICT zarówno w usługach sektora prywatnego, jak też w usługach publicznych świadczonych przez administrację. W zakresie IV Osi Priorytetowej  RPO WL przewidziano wsparcie dla budowy szerokopasmowych sieci szkieletowych lokalnych i regionalnych będących uzupełnieniem i współdziałających z siecią szerokopasmową realizowaną ramach PO RPW.

Grupy beneficjentów:

·     Jednostki samorządu terytorialnego

·     Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

·     Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

·     Szkoły wyższe

·     Organizacje pozarządowe

·     Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

·     Jednostki naukowe, ktore tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotow

·     Straż Pożarna, Policja

·     Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420)

·     Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku.

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Rozwój Polski Wschodniej

 

  • Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

PO Innowacyjna Gospodarka

  • Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
  • Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

PO Kapitał Ludzki

  • Priorytet V Dobre rządzenie

PO Infrastruktura i Środowisko

  • Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe
  • Priorytet XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube