Polecane wydarzenia

A A A
drukujTransport (V)

 

Celem priorytetu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.

Realizacja priorytetu przyczyni się do rozwiązania jednego z największych problemów województwa lubelskiego, jakim jest słaba dostępność komunikacyjna regionu. Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej i regionalnego transportu kolejowego zachęci mieszkańców do korzystania ze środków transportu publicznego, co znacząco wpłynie na odciążenie układów komunikacyjnych miast, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W związku z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego, konieczna jest modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w oparciu o istniejącą infrastrukturę lotniskową. Umożliwi ona szybkie i sprawne kontakty regionu z innymi obszarami i ośrodkami na terenie Polski i Europy. Inwestycje w infrastrukturę lotniskową zwiększą atrakcyjność inwestycyjną regionu jak i mobilność mieszkańców. Podniosą one także geostrategiczną pozycję Metropolii Lublin w obszarze Polski Wschodniej w zakresie tranzytu ze środkowej części do krajów bałtyckich oraz Europy Wschodniej. 

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 •  Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Przedsiębiorcy

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 • Priorytet VII Transport przyjazny środowisku
 • Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 • Priorytet IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej

PO Rozwój Polski Wschodniej

 • Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 • Priorytet IV Infrastruktura transportowa
 • Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Priorytet I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube