Polecane wydarzenia

A A A
drukujŚrodowisko i czysta energia (VI)

 

Celem priorytetu jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.

Realizacja działań w ramach Osi priorytetowej VI doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, mającego wpływ na jakość życia mieszkańców województwa, będącego jednocześnie elementem jego atrakcyjności gospodarczej. Czyste, mało przekształcone przyrodniczo obszary przekładają się na atrakcyjność turystyczna regionu, zaś odpowiednia infrastruktura wodnokanalizacyjna oraz gospodarka odpadami umożliwi a prowadzenie działalności gospodarczej bez generowania znaczących kosztów środowiskowych. W ramach priorytetu wspierane będą głównie projekty dotyczące wymiany lub zastępowania standardowych źródeł ciepła (takich jak np. kotłownie węglowe) na zasilane źródłami alternatywnymi (np. biomasa) w obiektach użyteczności publicznej, gdzie beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a wybudowana infrastruktura nie jest przeznaczona do produkcji energii na rynek. Projekty realizowane będą zgodnie z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów  gdzie występują niedobory energii oraz gdzie występują naturalne zasoby OZE.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
 • terytorialnego lub ich związki,
 • Spółki wodne,
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420),
 • Instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym,
 • Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, szkoły wyższe, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
 • Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 • Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 • Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Priorytet I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
 • Priorytet II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
 • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

 • Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

PO Kapitał Ludzki

 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet V Dobre rządzenie
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube