Polecane wydarzenia

A A A
drukuj Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (VII)

Celem priorytetu jest zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu.

Województwo Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Jednym z bardziej perspektywicznych kierunków tworzenia miejsc pracy w sektorze usług rynkowych na terenie Lubelszczyzny jest rozwój turystyki. Aby go zapewnić należy podjąć działania w celu podniesienia jakości standardów i wyeliminowania braków w infrastrukturze turystycznej. W realizacji projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, obiektów kultury oraz infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną województwa uwzględniony zostanie aspekt wpływu realizacji tych przedsięwzięć na rozwój gospodarczy i ekonomiczny danego obszaru. Dotyczy to np. podniesienia atrakcyjności miast pod względem dostępności do dóbr kultury, co przekłada się na atrakcyjność do zamieszkania i inwestowania. Jednocześnie wysoka jakość publicznych usług i obiektów kulturalnych i turystycznych sprzyja podnoszeniu atrakcyjności danego obszaru, wpływa na zwiększenie liczby turystów i lokalizowaniu przedsięwzięć sektora prywatnego. Poprzez realizację działań w ramach współpracy międzyregionalnej dotyczących organizowania imprez kulturalnych i turystycznych, szkoleń, seminariów, wydawaniu publikacji i biuletynów informacyjnych oraz aktywnej promocji w kraju i za granicą, w pełniejszym stopniu wykorzystana zostanie atrakcyjności turystyczna i inwestycyjna regionu oraz szanse jego rozwoju.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Szkoły wyższe
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe

PO Rozwój Polski Wschodniej

 • Priorytet I Nowoczesna gospodarka
 • Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 • Priorytet IV Infrastruktura transportowa
 • Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

PO Kapitał Ludzki

 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
 • Priorytet IV LEADER

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

 • Priorytet I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego,
 • Priorytet III Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Program Współpracy Transnarodowej

 • Priorytet I Wspieranie innowacji na obszarze Europy Środkowej
 • Priorytet II Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
 • Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
 • Priorytet IV Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast

Program Współpracy międzyregionalnej Interreg IV C

 • Priorytet I Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
 • Priorytet II Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom

PO Innowacyjna Gospodarka

 • Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

 • Priorytet II Akwakultura, rybołówstwo  śródlądowe, przetwórstwo  i rynek rybny
 • Priorytet III Środki służące wspólnemu interesowi
 • Priorytet IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych  od rybactwa

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube