Polecane wydarzenia

A A A
drukujInfrastruktura społeczna (VIII)

Celem priorytetu jestpoprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej.

Działając w ramach priorytetowych obszarów Strategii Lizbońskiej niezwykle istotne jest podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i przebywania. Na obecnym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego Lubelszczyzny kwestia atrakcyjności jest ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz usług społecznych. Poprawa jakość życia nabiera w tym zakresie takiego samego znaczenia, jak przeciwdziałanie negatywnym trendom migracyjnym, czy działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z powyższym realizacja działań na rzecz kapitału społecznego doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i pozostałej sfery społecznej.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • Szkoły wyższe
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Rozwój Polski Wschodniej

 • Priorytet I Nowoczesna gospodarka

PO Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku:
 • Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe
 • Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 • Priorytet XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

PO Kapitał Ludzki

 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PO Innowacyjna Gospodarka

 • Priorytet II Infrastruktura sfery B + R
 • Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
 • Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube