Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Celem Działania jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie udzielone w ramach Działania pozwoli na dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych mających na celu wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata.
W ramach Działania priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia. Preferowane będą przedsięwzięcia innowacyjne w obszarach wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji.

Wartość wsparcia:

  • Minimalna wartość wsparcia wynosi 30 tys. PLN.
  • Maksymalna wartość wsparcia wynosi 700 tys. PLN.
  • Dla projektów w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 2 mln PLN maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.

Wartość projektu:

  • Minimalna wartość projektu wynosi 42,5 tys. zł, natomiast maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 8 mln zł.

Maksymalny udział srodków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 70%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 30%.

Grupy beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata.
 
Typy realizowanych projektów:

  • Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.2 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube