Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Celem działania jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zobowiązanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska.

W ramach działania wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach z zakresu systemów zarządzania środowiskiem, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.
Preferowane będą projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska (BAT), co wynika z konieczności uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego.
Dofinansowaniu podlegać będą również projekty inwestycyjne związane z produkcją i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość wsparcia:

 • Dla projektów Schematu A: minimalna10 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł,
 • Dla projektów Schematu B: minimalna 85 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł.

Wartość projektu:

Schemat A:

 • Minimalna wartość projwktu wynosi: 15 tys. zł
 • Maksymalna wartość projektu wynosi: mniej niż 8 mln zł.

Schemat B:

 • Minimalna wartość projektu wynosi: 143 tys. PLN.
 • Maksymalna : mniej niż 8 mln, natomiast w przypadku:
  • budowy lub przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej - maksymalnie 20 mln zł,
  • inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - maksymalnie 10 mln zł,
  • inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych - maksymalnie 10 mln zł,
  • inwestycji w zakresie budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu - maksymalnie 10 mln zł.

 

Maksymalny udział środków UE wynosi:

Schemat A:
-  maksymalnie 70%

Schemat B:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 70%
- średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 60%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

Schemat A:
-  minimalnie 30%

Schemat B:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: minimalnie 30%
- średnie przedsiębiorstwa: minimalnie 40%

Grupy beneficjentów:

 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

 
Typy realizowanych projektów:

Schemat A: Dotacje inwestycyjne w zakresie:

 • przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, klimatyzację, wentylację, itp. w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalność gospodarczą
 • całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie kogeneracji w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalność gospodarczą


Schemat B: Dotacje inwestycyjne na:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie jedynie na projekty w ramach których więcej niż 50% zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych zostanie przeznaczona na sprzedaż.


Szczegółowych informacji o Działaniu 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.4 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube