Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

Celem Działania jest wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw poprzez zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw jak również rozwoju współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz wzrostu udziału nakładów przedsiębiorstw na B+R oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie prowadzenie działalności B+R.

Wartość wsparcia:

Schemat A

wartość wsparcia:

 • minimalna: 35 tys. PLN
 • maksymalna: 2 mln PLN

wartość projektu:

 • minimalna: 100 tys. PLN
 • maksymalna: nie może przekroczyć 3 mln. PLN

udział środków UE:
1) Badania przemysłowe - mikro i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 70 %; średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 60%
2) Eksperymentalne prace rozwojowe - mikro i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 45%; średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 35%

Schemat B

wartość wsparcia:

 • minimalna: 48 tys. PLN
 • maksymalna: 1,4 mln PLN

wartość projektu:

 • minimalna: 80 tys. PLN
 • maksymalna: nie może przekroczyć 2 mln PLN

udział środków UE:
mikro i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 70%
średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 60%

Grupy beneficjentów:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego.
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powiązane korporacyjnie realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego (dotyczy wyłącznie Schematu A)

Typy realizowanych projektów:

Schemat A: Badania przemysłowe/eksperymentalne prace rozwojowe
Projekty inwestycyjne z zakresu B +R :

 • inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne oraz wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (własne projekty badawcze - badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe),
 • wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych (własne projekty badawcze),
 • zakup usług badawczych wiedzy technicznej, patentów i ekspertyz od jednostek naukowych

Schemat B: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw
W ramach Działania 1.6 Schemat B realizowane będą projekty dotyczące budowy/rozbudowy działów B+R prowadzonych przez przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym:

 • inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 •  inwestycje w zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, specjalistyczne oprogramowanie, know-how), na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numer 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.6 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube