Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych

 

Celem działania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa, a w konsekwencji zwiększenie strumienia napływu kapitału inwestycyjnego zarówno zagranicznego, jak i krajowego.

W ramach działania wsparciem mogą zostać objęte tereny poprzemysłowe i powojskowe leżące poza granicami miast oraz projekty infrastrukturalne dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych (tereny typu „greenfield” oraz „brownfield”).

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

 

Typy realizowanych projektów:

 • Roboty budowlane i modernizacja dróg.
 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kolejowej.
 • Roboty budowlane i modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę i/lub kanalizacyjnej i/lub gazowej i/lub energetycznej.
 • Budowa lokalnej sieci teleinformatycznej.
 • Zagospodarowanie otoczenia.
 • Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.
 • Modernizacja lub przebudowa innej infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na funkcje gospodarcze.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 3.1.Tworzenie terenów inwestycyjnych  RPO WL na lata 2007-2013 udziela Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: rpo@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-44-16-750 lub 0-800-888-776

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 3.1. w 2 Kroku) - przejdź do formularza

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube