Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 5.3 Miejski transport publiczny

Celem działania jest poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego oraz zwiększenie mobilności mieszkańców Lubelszczyzny.

W związku z coraz większym zatłoczeniem ulic miejskich oraz pogarszającym się stanem infrastruktury transportu publicznego, pomoc przewidziana jest dla projektów dotyczących modernizacji, przebudowy istniejącej sieci komunikacyjnej jak i zakupu nowoczesnego taboru. Wsparcie uzyskają kompleksowe projekty dotyczące systemów transportu publicznego w miastach liczących w granicach administracyjnych powyżej 30 tys. mieszkańców(1) Projekty takie muszą wynikać z aktualnych Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego(3) oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie(2).

 

Grupy beneficjentów:

 • Miasta o liczbie mieszkańców pow. 30 tys. (w tym Lublin dla projektów o wartości do 80 mln PLN) oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie i działające na ich obszarze:
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia z gminami leżącymi na obszarach powiązanych funkcjonalnie z beneficjentami wymienionymi w pkt 1.
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 • Jednostki sektora finansów publicznych.
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiada ww. miasto lub związek (wskazany w pkt 1).
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).
 • Podmioty gospodarcze świadczące usługi transportu publicznego na terenie miast objętych działaniem.

 

Typy realizowanych projektów:

 • Roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego, przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, odnowienia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym roboty budowlane i modernizacja: dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolejbusów) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki), zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo - gospodarczej otwartej na inne podmioty), sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych, wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego budowa kanalizacji teletechnicznej.
 • Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego będzie możliwy wyłącznie w połączeniu z pkt a) lub b) lub c) (dotyczy sytuacji kiedy beneficjentem jest podmiot wymieniony w pkt 1 i 2.).
 • Roboty budowlane i modernizacja przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów.
 • Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym:
  • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
  • systemy sygnalizacji akustycznej, 
  • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
  • system monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji rynkowej,
  • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, 
  • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego, 
  • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,
  • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze.
 • Projekty w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (budowa infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa np: rowerowe miasteczka ruchu drogowego itp.).

 

 

(1) Według „Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2005”.

(2) Obszar funkcjonalnie powiązany z miastem powyżej 30 tys. mieszkańców - to obszar na którym realizowane są usługi komunikacji miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 2004, poz. 2088 z późn. zm.), które obejmują wyżej wymienione miasta lub wyżej wymienione miasta i gminy sąsiadujące – jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji publicznej na swoim obszarze.

(3) Aktualny Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego – plan przygotowany do realizacji projektów w ramach działania 3.3 RPO, musi być ważny co najmniej w latach 2007-2015, dokument musi być zatwierdzony przez Radę Miasta/Związek/Porozumienie Międzygminne.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube