Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 5.4 Transport kolejowy

Celem działania jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Realizacja działania wpłynie korzystnie na szybkość przemieszczania się zarówno wewnątrz regionu jak i poza nim. Zapewni to lepszą dostępność do najważniejszych ośrodków rozwoju, wpłynie na szybkość przemieszczania się mieszkańców województwa jak i poprawi jego spójność komunikacyjną. Rozwój transportu kolejowego na terenie województwa lubelskiego jest niezbędnym elementem przyczyniającym się do podniesienia konkurencyjności, komunikacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej w regionie.

Finansowane będą projekty polegające na robotach budowlanych i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Przewoźnicy kolejowi

 

Typy realizowanych projektów:

1. Roboty budowlane i modernizacja linii kolejowych wraz z infrastrukturą techniczną polegające na:

 • robotach budowlanych i modernizacji nawierzchni kolejowej (tory, rozjazdy, podsypka) wraz z układami stacyjnymi,
 • robotach budowlanych i modernizacji podtorza kolejowego (rowy odwadniające, ławy, skarpy),
 • robotach budowlanych i modernizacji obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • robotach budowlanych i modernizacji punktów przeładunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • robotach budowlanych i modernizacji przejazdów kolejowych z ewentualną budową skrzyżowań bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego,
 • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), a w szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń komputerowych na stacjach i posterunkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych,
 • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń telekomunikacji kolejowej,
 • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, trasy kablowe, sieć trakcyjna z podstacjami, kabinami sekcyjnymi),
 • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń towarzyszących i likwidacji barier dla przemieszczania się zwierząt (np. przejść dla zwierząt nad i pod liniami kolejowymi) w przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy ekologicznych,
 • modernizacji kolejowych obiektów dworcowych (w tym przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów.

2. Zakup autobusów szynowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) do obsługi ruchu regionalnego, pasażerskiego, w zależności od możliwości przewidzianych w schematach pomocy publicznej.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube