Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 5.5 Transport lotniczy

Celem działania jest poprawa lotniczej dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie mobilności mieszkańców.

Niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, jest uruchomienie regionalnego portu lotniczego w Świdniku o charakterze międzynarodowym. W związku z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego, konieczna jest modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w Świdniku w oparciu o istniejącą infrastrukturę lotniczą. Zakłada się, że rozwój infrastruktury i usług transportu lotniczego będzie sprzyjał przezwyciężaniu cech peryferyjności województwa lubelskiego i będzie miał wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. W ramach działania możliwa będzie realizacja projektów polegając na robotach budowlanych i modernizacji linii kolejowych oraz budowie dróg dojazdowych poprawiających bezpośredni dostęp do lotniska regionalnego.

 

Grupy beneficjentów:

  • Organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
  • Spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego
  • Zarządcy infrastruktury kolejowej
  • Jednostki samorządu terytorialnego

 

Typy realizowanych projektów:

  1. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury regionalnego portu lotniczego wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami, infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w tym terminale, drogi wewnętrzne, nawierzchnie drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowe.
  2. Roboty budowlane i modernizacja linii kolejowej oraz dróg poprawiających bezpośredni dostęp do lotniska regionalnego w Świdniku wraz z wyżej wymienioną infrastrukturą techniczną.

 

Projekt kluczowy w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WL na lata 2007 - 2013: „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” – orientacyjny koszt całkowity projektu 49 mln €.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube