Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

 

Celem działania jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.

W ramach działania realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz projekty przeciwdziałające jego degradacji m. in. z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, czy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym. Ponadto wspierane będą przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody mające na celu zachowanie bioróżnorodności. Dzięki podejmowanym w ramach działania przedsięwzięciom nastąpi m.in. poprawa stanu wód, zwiększenie udziału odpadów przetwarzanych. Retencjonowanie wody będzie zapobiegało powodziom oraz zapewniało dostęp do wody w przejściowych okresach suszy. Zbiorniki retencyjne będą mogły również pełnić funkcje turystyczne, a czyste środowisko przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu jako miejsca do zamieszkania. Inwestycje w sprzęt w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozwolą w szybki sposób usuwać skutki różnego rodzaju klęsk i zdarzeń, w tym naturalnych i ekologicznych.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
 • Spółki wodne
 • Zakłady opieki zdrowotnej (w kategorii II A w zakresie robót budowlanych i modernizacji spalarni odpadów niebezpiecznych)
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)
 • Instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
 • Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, szkoły wyższe, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze (tylko dla projektów z kategorii IV)

 

Typy realizowanych projektów:

 

Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach kategorii wspierane będą projekty dotyczące oczyszczania ścieków w aglomeracjach do 15 tys. RLM wskazane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę zgodne z Programem Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego.

 • Roboty budowlane i modernizacja sieci wodociągowych
 • Roboty budowlane i modernizacja stacji uzdatniania wody
 • Roboty budowlane i modernizacja ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)
 • Roboty budowlane i modernizacja urządzeń regulujących ciśnienie wody
 • Roboty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
 • Roboty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej
 • Roboty budowlane i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Budowa kompleksowych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla zbiorczej kanalizacji ściekowej

Preferencyjnie traktowane będą projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich, atrakcyjnych turystycznie(1) oraz na obszarach sieci NATURA 2000

 

Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W ramach kategorii  realizowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.

 

 A. W aglomeracjach powyżej 5 tys. mieszkańców do 150 tys. mieszkańców.

 • Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów.
 • Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysku, przekształcania termicznego odpadów z odzyskiem energii, odzysk odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w procesach innych niż składowanie).
 • Roboty budowlane i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych.
 • Unieszkodliwianie azbestu poprzez budowę i dostosowanie istniejących składowisk do obowiązujących przepisów (w tym budowa kwater przy istniejących składowiskach).
 • Wdrażanie systemowej, kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa nowych wysypisk śmieci, roboty budowlane i modernizacja sortowni, kompostowni, obiektów termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; roboty budowlane i modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk, zakup samochodów wysokiego zgniotu)

 

B. Projekty o wartości całkowitej poniżej 20 mln PLN

 • Rekultywacja i/lub likwidacja składowisk odpadów (w tym niebezpiecznych).
 • Rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe.

 

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne

W ramach kategorii realizowane będą:

    A. Projekty o całkowitej wartości poniżej 40 mln PLN zgodne z Programem Małej Retencji Wodnej dla Województwa Lubelskiego:

 • Regulacja cieków wodnych z wyłączeniem rzek o korytach naturalnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony środowiska i przyrody.
 • Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi ekologicznych i technicznych aspektów utrzymania rzeki.
 • Roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu wymogów i potrzeb ochrony przyrody.
 • Renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenów rekompensacyjnych.
 • Roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych do 10 mln m3 i stopni wodnych w ramach systemów retencji, przy uwzględnieniu wymogów i potrzeb ochrony środowiska i przyrody.

    B. Projekty o całkowitej wartości poniżej 4 mln PLN

 • Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
 • Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód.
 • Tworzenie map terenów zalewowych.
 • Tworzenie systemów monitoringu środowiska.
 • Tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej.
 • Wyposażenie obiektów i zakup sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo – gaśniczych z wyłączeniem samochodów ratownictwa medycznego).
 • Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom (ochrona przed erozją wodną i glebową oraz awarie urządzeń technicznych.

 

Kategoria IV: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

W ramach kategorii realizowane będą projekty o całkowitej wartości poniżej 400 tys. PLN

 • Zachowanie różnorodności gatunkowej, ochrona i renaturalizacja ekosystemów (np. ochrona i reintrodukcja gatunków zagrożonych i chronionych, roboty budowlane dotyczące ośrodków rehabilitacji zwierząt i przetrzymywania gatunków).
 • Ochrona siedlisk (np. programy czynnej ochrony i renaturalizacji siedlisk przyrodniczych, monitoring przyrodniczy, badania i bazy danych z zakresu ochrony przyrody).
 • Popularyzacja i promocja obszarów NATURA 2000 jako element realizacji projektów pkt 1 i 2 (do 10% wartości projektu).

 

(1) Obszary te zostały określone jako obszary atrakcyjne turystycznie oraz przewidziane do zainwestowania turystycznego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 przyjętej uchwałą Nr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2005 r. Tom II - Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, mapa nr 1 oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjętym uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube