Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 6.2 Energia przyjazna środowisku

 

Celem działania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych, takich jak biomasa, energia słoneczna i inne.

 

Grupy beneficjentów:

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  • Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)

 

Typy realizowanych projektów:

  • Inwestycje w rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, woda (z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody i ekologicznych aspektów utrzymania rzek), biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz pozostałe
  • Inwestycje mające na celu redukcję emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na wysypiskach poprzez jego energetyczne wykorzystanie
  • Modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych, placówkach kulturalnych, szpitalach

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube