Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

 

Celem działania jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury.

Poprawa stanu technicznego zabytków, obiektów kultury oraz rozwijanie bazy turystycznej przyczyni się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności. Wypromuje wizerunek Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Działania te pozwolą na zlikwidowanie sezonowości w sferze turystyki oraz przyciągną szersze grona turystów także spoza regionu.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki
 • Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)
 • Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki

 

Typy realizowanych projektów:

 

Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego

 • Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne i/lub turystyczne (z wyłączeniem konserwacji zabytków ruchomych o wartości powyżej 4 mln PLN).
 • Zakup zabytków w celu wykonania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, modernizacji i robót budowlanych oraz przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub turystycznej.
 • Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu).
 • Monitoring i zabezpieczenie zabytków wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt).
 • Zakup i modernizacja wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2).
 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – (wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2).
 • Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.

 

 Kategoria II: Infrastruktura kultury

 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (nie związane z funkcją sportową).
 • Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu).
 • Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt).
 • Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.
 • Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.

Projekt kluczowy: „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie”, wartość całkowita 32,72 mln € (wstępny szacunek), kwota dofinansowania 27,82 mln € (o ile projekt nie będzie podlegał pomocy publicznej), zakres: przebudowa części istniejącej gmachu teatru na potrzeby Centrum Spotkania Kultur.

Kategoria III: Infrastruktura turystyki

 • Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nie związane z projektami budowy i modernizacji dróg), szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych (plaże, pomosty, mola, przystanie wodne dla jachtów), inne.
 • Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo – rekreacyjną.
 • Roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną (np. wyciągi turystyczne, połączenia promowe, kolejki szynowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą).
 • Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt).
 • Zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu).
 • Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów
 • Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.
 • Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000 (w tym ścieżki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, ośrodki edukacji ekologicznej).
 • Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej i kulturalnej.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube