Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 7.2 Promocja kultury i turystyki

 

Celem działania jest wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

Promocja i informacja kulturalna oraz turystyczna powinna stać się instrumentem aktywnej promocji i stałego kreowania atrakcyjnego wizerunku województwa lubelskiego w kraju i regionach europejskich. W ramach działania będą realizowane projekty informacyjne i promocyjne z zakresu kultury i turystyki związane z podniesieniem konkurencyjności oraz atrakcyjności regionalnych i lokalnych produktów kulturowych i turystycznych.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.
 • Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki, działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420).
 • Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku.
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.

Typy realizowanych projektów:

 • Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub turystycznych;
 • Przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych i/lub turystycznych o szczególnym znaczeniu dla regionu;
 • Kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu, form rzemiosł i zawodów; oraz jako element realizacji większego projektu zadania dotyczące opracowania i wydania materiałów promocyjnych, filmów, multimediów, itp.

 

W projektach realizowanych w ramach działania możliwe będzie również ponoszenie kosztów dotyczących modernizacji, prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych w zabytkach i ich otoczeniu, a także kosztów dotyczących robót budowlanych w obiektach innych niż zabytki, niezbędnych do wykorzystania w realizacji projektu i/lub kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia, które to działania konieczne są do realizacji projektu z zastrzeżeniem, że tego typu koszty nie mogą przekraczać 35% kosztów kwalifikowanych projektu oraz dotyczyć zadań związanych z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube