Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 7.3 Współpraca międzyregionalna

 

Celem działania jest stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej (w układzie sieciowym i dwustronnym).

Skutecznie prowadzona współpraca międzyregionalna w układzie dwustronnym lub sieciowym, realizowana w ramach działania prowadzić ma do podniesienia jakości zasobów ludzkich i sprzyjać rozwojowi gospodarki regionu, wpływając jednocześnie na wzrost zaufania społecznego i aktywności obywatelskiej. Efekty realizacji projektów prowadzić mają do wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny zwiększając zdolność instytucjonalną regionu.

 

Grupy beneficjentów:

Instytucje z terenu województwa lubelskiego będące liderem projektu, działające w ramach umowy partnerskiej z co najmniej 1 partnerem zagranicznym z innego państwa członkowskiego UE:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Parki narodowe i krajobrazowe / podmioty zarządzające obszarami chronionymi
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Jednostki naukowe
 • Szkoły wyższe
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
 • Instytucje otoczenia biznesu/instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione).

 

Typy realizowanych projektów:

 

Kategoria I: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne (80% środków w ramach działania):

W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 24 miesiące, których budżet kształtuje się na poziomie od 80 tys. PLN do 2 mln PLN. W przypadku projektów o charakterze regionalnym (samorząd województwa jako partner w projekcie), wysokość budżetu wynosi maksymalnie 4 mln PLN.

 • Wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu.
 • Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych.
 • Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego.
 • Organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach.
 • Organizowanie konferencji, telekonferencji.
 • Realizacja wspólnych badań.
 • Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy.
 • Organizowanie targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu.
 • Wsparcie przedsięwzięć dotyczących wydawania publikacji, biuletynów informacyjnych, tworzenia stron internetowych, kampanie promocyjne, itp.

 

Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne (20% środków w ramach działania)

W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 12 miesięcy, których budżet kształtuje się na poziomie od 20 tys. PLN, o maksymalnej wartości poniżej 80 tys. PLN.

 • Nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych.
 • Organizowanie wizyt studyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu.
 • Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych.
 • Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego.
 • Wymiany młodych ludzi oraz grup docelowych z sektora społecznego, badawczego, zawodowego i kulturalnego.
 • Organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach.
 • Wydawanie publikacji i biuletynów informacyjnych, tworzenie stron internetowych.
 • Organizowanie konferencji, telekonferencji.
 • Realizacja wspólnych badań.
 • Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy.
 • Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych (np. targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu).
 • Wsparcie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu tj. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, itp.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube