Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 8.3 Ochrona zdrowia

Celem działania jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony zdrowia.

W ramach działania wspierane będą zadania przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości usług medycznych. Refundowane będą inwestycje w aparaturę medyczną, systemy informatyczne, a także roboty budowlane (z wyłączeniem budowy) w istniejących obiektach. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na zakup i modernizację sprzętu wysokospecjalistycznego oraz sprzętu służącemu wykrywaniu i leczeniu chorób układu krążenia oraz nowotworów. Z uwagi na konieczność dostosowania jednostek ochrony zdrowia do obowiązujących uregulowań prawnych, wspierane będą przedsięwzięcia stwarzające możliwość dostosowania placówek ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów prawa (1).

 

Grupy beneficjentów:

Jednostki prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 5. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
 6. Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), dla których organem założycielskim są jednostki wymienione w punktach 1-5

W przypadku podmiotów, nie posiadających osobowości prawnej, w ich imieniu występować mogą organy założycielskie posiadające osobowość prawną wymienione w punktach od 1 do 5.

 

Typy realizowanych projektów:

Typy projektów dla jednostek działających w obszarze stacjonarnej publicznej opieki medycznej (szpitale (2) ):

 • Zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych:
 • Zakup i modernizacja sprzętu medycznego z możliwością dostosowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej do zainstalowania przedmiotowego sprzętu (maks. wartość prac dostosowawczych nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty projektu).
 • Telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna).
 • Dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.
 • Termomodernizacja budynków szpitalnych.

 

Typy projektów dla przychodni, ośrodków zdrowia, poradni (3) działających w obszarze publicznej ochrony zdrowia:

 • Zakup i modernizacja sprzętu medycznego.
 • Telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna).
 • Dostosowani eprzychodni, ośrodków zdrowia i poradni do rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.
 • Termomodernizacja budynków przychodni, ośrodków zdrowia i poradni.
 • Roboty budowlane (wyłączeniem budowy) w budynkach przychodni, ośrodków zdrowia i poradni.

 

(1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568.

(2) Szpitale w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.

(3) Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube