Polecane wydarzenia

A A A
drukujPrzedsiębiorczość i innowacje

W tej dziedzinie oferujemy:

 • dotacje dla inwestycji ulokowanych na terenie województwa lubelskiego. Szczególnym wsparciem zostaną objęte nowe przedsięwzięcia innowacyjne oraz przedsięwzięcia związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, rozwojem produkcji i usług w branżach wysoko specjalistycznych, w tym rozwój klastra lotniczego, usług informatycznych, biznesowych czy przemysłów kultury. Wsparcie takie otrzymasz również, jeśli zrealizujesz projekt w zakresie turystyki; priorytetowo traktujemy przedsięwzięcia na obszarach atrakcyjnych turystycznie, dotyczące infrastruktury, rozwoju produktów turystycznych, budowy zintegrowanego systemu marketingu turystycznego z uwzględnieniem turystyki uzdrowiskowej;
 • wsparcie badań i prac rozwojowych realizowanych bezpośrednio przez Ciebie lub zakup wyników badań realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze. Wyniki prac mają służyć do opracowania nowych lub udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług;
 • dotacje na specjalistyczne doradztwo prowadzące do wzrostu konkurencyjności Twojej firmy m.in. w zakresie prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Europejskim, opracowania strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, certyfikacji wyrobów i usług oraz w zakresie innowacyjności procesu produkcji.


Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw:

 • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

 

1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw:

 • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek lub innego praktycznego wykorzystania lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji.

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego);
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej);
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
 • wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii


Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie:

 • wdrażania systemów zarządzania środowiskowego;
 • uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • ochrony powietrza;
 • gospodarki odpadami, w tym przemysłowymi i niebezpiecznymi;
 • budowy i przebudowyistniejących sieci ciepłowniczych.

 

Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

 • budowa lub przebudowa infrastrukturyoraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakupy urządzeń służących do produkcji energii elektryczneji i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii.

 

1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

 • projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych (Przez produkt turystyczny rozumie się spójną ofertę atrakcji i usług turystycznych; Przez zasięg regionalny rozumie się produkt turystyczny związany z występowaniem atrakcji lokalnej o oddziaływaniu regionalnym);
 • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych;
 • inwestycje w poprawę bazy noclegowo gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych;
 • budowa i przebudowa obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej;
 • budowa i przebudowa obiektów gastronomicznych;
 • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki).

Preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych turystycznie wynikających z dokumentów strategicznych województwa lubelskiego.

Preferowane będą przedsięwzięcia utrzymujące lub tworzące nowe miejsca pracy.


1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

Projekty inwestycyjne z zakresu B+R (badania przemysłowe):

 • inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (własne projekty badawcze);
 • wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych (własne projekty badawcze);
 • zakup usług badawczych od jednostek naukowych.

 

1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

 • doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;
 • doradztwo w zakresie jakości;
 • doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii;
 • doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;
 • doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

 


Specjalistyczne usługi doradcze będą świadczone przez akredytowanych wykonawców.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube