Polecane wydarzenia

A A A
drukujAtrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Tu zdobędziesz pieniądze na:

 • kompleksowe zagospodarowanie terenów inwestycyjnych typu „greenfield” i „brownfield” (z preferencją dla tych ostatnich) w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych, powojskowych i poprzemysłowych;
 • wyposażenie terenów inwestycyjnych w podstawową infrastrukturę techniczną (na obszarze których jako element dodatkowy wprowadzono ulgi w podatkach lokalnych dla przedsiębiorstw lokalizujących swoją działalność na udostępnionych terenach inwestycyjnych);
 • przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim (w tym poprzemysłowym i powojskowym) funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz poprawę stanu tkanki architektoniczno-urbanistycznej;
 • budownictwo mieszkaniowe w miastach (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Art. 7 (2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006).


Wydatki na mieszkalnictwo są kwalifikowalne wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • wydatki są programowane w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji dotyczących zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym;
 • środki przyznane na mieszkalnictwo wynoszą nie więcej niż 3% alokacji EFRR na RPO WL;
 • wydatki są ograniczone do: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub budynków stanowiących własność publiczną lub też własność podmiotów o celach niezarobkowych, gdzie budynki wykorzystywane są na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych


Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych typu „greenfield” oraz „brownfield” w zakresie:

 • roboty budowlane i modernizacja dróg;
 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kolejowej; 
 • roboty budowlane i modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę i/lub kanalizacyjnej i/lub gazowej i/lub energetycznej; 
 • budowa lokalnej sieci teleinformatycznej; 
 • zagospodarowanie otoczenia; 
 • modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze; 
 • modernizacja lub przebudowa innej infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na funkcje gospodarcze.3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

 • porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie zdegradowanych przestrzeni powiązane z nadaniem danemu obszarowi funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i społecznych; 
 • regeneracja, rehabilitacja i uzupełnianie zabudowy w obszarach rewitalizacji; 
 • porządkowanie przestrzeni publicznych, w tym prace budowlane i modernizacyjne: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków;
 • wymiana i/lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach objętych rewitalizacją; 
 •  remont lub modernizacja poprawiająca estetykę zewnętrzną (dach, elewacja) obiektów publicznych pełniących funkcjęspołeczne, edukacyjne, turystyczno - rekreacyjne lub kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • roboty restouratorskie i konserwatorskie poprawiające estetykę zewnętrzną (dach, elewacja) budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków (wraz z zagospodarowniem przyległego terenu) i/lub ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne;
 • tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu itp.;
 • roboty budowlane i modernizacja dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych i komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych. Ponadto prace budowlane i modernizacyjne chodników i przejść dla pieszych, jak równiez wszelkie inne prace infrastrukturalne lub wyposażenie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt np. ścieżki rowerowe. Wartość przedmiotowych robót nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym budynków poprzemysłowych, powojskowych oraz pokoszarowych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych, społecznych lub mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (z wyłączeniem prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) oraz renowacja i adaptacja budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych lub osób o szczególnych potrzebach: (a) odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy; (b) instalacje techniczne budynku; (c) działania w zakresie oszczędności energetycznej – z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
 • przygotowanie do użytkowania nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube