Polecane wydarzenia

A A A
drukujTransport

Dotację otrzymają:

 • roboty budowlane i modernizacja dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (priorytetowo traktowane będą zadania przyczyniające się do poprawy dostępu do głównych powiązań krajowych i regionalnych – główne szlaki komunikacyjne w województwie);
 • inwestycje poprawiające dostęp do ośrodków regionalnych, ponadregionalnych i o znaczeniu europejskim, planowanych obiektów przemysłowych oraz portu lotniczego i obszarów atrakcyjnych turystycznie (wspierane będą inwestycje w ramach infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym stanowiące kluczowe dla danego obszaru powiązania z drogami krajowymi i regionalnymi);
 • roboty budowlane i modernizacja dróg krajowych, jedynie w miastach na prawach powiatu (Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość);
 • modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych, w tym modernizacja i zakup taboru, zwłaszcza o napędzie przyjaznym dla środowiska, a więc projekty mające na celu podniesienie jakości funkcjonowania publicznego transportu miejskiego (tzn. zbiorowego, zorganizowanego systemu transportu pasażerskiego w miastach i na obszarach funkcjonalnie z nimi związanym, w ramach którego świadczone są usługi komunikacyjne);
 • modernizacja przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz dla rowerów przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów (wsparcie uzyskają kompleksowe projekty dotyczące systemów transportu publicznego w miastach liczących w granicach administracyjnych powyżej 30 tys. mieszkańców wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalne);
 • zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego polegające na budowie infrastruktury takiej jak: skrzyżowania bezkolizyjne, segregacja ruchu pieszego od kołowego, wydłużanie pasów lewoskrętów itp.;
 • unowocześnianie linii kolejowych wraz z zakupem szynobusów do obsługi transportu publicznego o charakterze regionalnym (priorytetowo będą traktowane linie kolejowe obsługujące ruch międzynarodowy, przebiegające przez teren województwa lubelskiego - linie: E20, 7, 69 oraz 65);
 • rozbudowa lotniska w Świdniku i przystosowanie go do kategorii lotniska regionalnego o charakterze międzynarodowym.Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!

 

5.1. Regionalny układ transportowy

 • roboty budowlane i modernizacja dróg wojewódzkich (w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizowane projekty będą dotyczyć głównych powiązań krajowych i regionalnych, w celu uzyskania poprawy dostępności komunikacyjnej województwa. Ponadto będą w sposób bezpośredni poprawiać dostęp do:
  • ośrodków ponadlokalnych, regionalnych, ponadregionalnych i o znaczeniu europejskim,
  • planowanych obiektów przemysłowych o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym,
  • portu lotniczego,
  • przejść granicznych,
  • obszarów atrakcyjnych turystycznie,
  • dróg wojewódzkich i/lub krajowych (w tym dróg ekspresowych, autostrad i/lub międzynarodowych),
  • stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego;
 • roboty budowlane i modernizacja sieci dróg i ulic miejskich w miastach: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą drogową, z wyłączeniem dróg wewnętrznych;
 • roboty budowlane i modernizacja dróg krajowych w miastach na prawach powiatu (maksymalna wartość projektu 20 mln PLN).

 

5.2. Lokalny układ transportowy

 • roboty budowlane i modernizacja dróg gminnych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz zieleń ozdobna i ochronna (z wyłączeniem dróg wewnętrznych);
 • roboty budowlane i modernizacja dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów  inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz zieleń ozdobna i ochronna (z wyłączeniem dróg wewnętrznych i osiedlowych).

 

5.3. Miejski transport publiczny

 • roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
  • a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
  • b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
  • c) odnowienia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
   w tym:
   • roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolejbusów) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki),
   • roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty),
   • roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych,
   • wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego,
   • budowa kanalizacji teletechnicznej;
   • roboty budowlane i modernizacja przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów; 
   • zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki
    w tym:
    • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
    • systemy sygnalizacji akustycznej,
    • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
    • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z
    • informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
    • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,
    • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
    • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,
    • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze;
    • projekty w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (budowa infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa np.: rowerowe miasteczka ruchu drogowego itp.)
    • projekty z obaszaru transportu miejskiego (zakup taboru - w przypadku wymiany starego na nowy, oraz zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych Ministra Rozowju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.


5.4. Transport kolejowy

 • roboty budowlane i modernizacja linii kolejowych wraz z infrastrukturą techniczną polegające na:
  • robotach budowlanych i modernizacji nawierzchni kolejowej (tory, rozjazdy, podsypka) wraz z układami stacyjnymi,
  • robotach budowlanych i modernizacji podtorza kolejowego (rowy odwadniające, ławy, skarpy),
  • robotach budowlanych i modernizacji obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • robotach budowlanych i modernizacji punktów przeładunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • robotach budowlanych i modernizacji przejazdów kolejowych z ewentualną budową skrzyżowań bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego,
  • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), a w szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń komputerowych na stacjach i posterunkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych,
  • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń telekomunikacji kolejowej,
  • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, trasy kablowe, sieć trakcyjna z podstacjami, kabinami sekcyjnymi),
  • robotach budowlanych i modernizacji urządzeń towarzyszących i likwidacji barier dla przemieszczania się zwierząt (np. przejść dla zwierząt nad i pod liniami kolejowymi) w przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy ekologicznych,
  • modernizacji kolejowych obiektów dworcowych (w tym przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów;
  • zakup autobusów szynowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) do obsługi ruchu regionalnego, pasażerskiego, w zależności od możliwości przewidzianych w schematach pomocy publicznej.5.5. Transport lotniczy

 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury regionalnego portu lotniczego wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami, infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem, w tym: terminale, drogi wewnętrzne, nawierzchnie drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowe;
 • roboty budowlane i modernizacja linii kolejowej oraz dróg poprawiających bezpośredni dostęp do lotniska regionalnego w Świdniku wraz z wyżej wymienioną infrastrukturą techniczną.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube