Polecane wydarzenia

A A A
drukujInfrastruktura społeczna

Tu zdobędziesz dotacje na:

 • inwestycje z zakresu infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli nauczania (z wyłączeniem przedszkoli): roboty budowlane, modernizację, wyposażenie, w szczególności wspierające kierunki kształcenia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego województwa (wsparcie obejmuje zarówno inwestycje ukierunkowane na rozwój potencjału dydaktycznego szkół wyższych, jak również inwestycje z zakresu podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego poziomu nauczania oraz kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego);
 • inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej – podnoszące jakość i dostępność obiektów sportowych: roboty budowlane, modernizację, wyposażenie;
 • inwestycje z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia niezbędnej do funkcjonowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (w zakresie objętym umową z Narodowym Funduszem Zdrowia), także: zakup i modernizację sprzętu medycznego;
 • inwestycje z zakresu pomocy społecznej, zwłaszcza: roboty budowlane, modernizację, termomodernizację oraz zakup wyposażenia domów pomocy społecznej.Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych

 • roboty budowlane, modernizacja, wyposażenie obejmujące:
  • obiekty infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej szkół wyższych (z wyłączeniem projektów dotyczących infrastruktury badawczo–rozwojowej wykorzystywanych jedynie do celów komercyjnych),
  • obiekty infrastruktury społeczno-edukacyjnej uczelni np. akademiki, stołówki,
  • obiekty infrastruktury sportowej przy szkołach wyższych.


Roboty budowlane z zakresu infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów, a także przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych będą możliwe jako element realizacji powyższych typów projektów.

Wsparcie szkół wyższych w zakresie inwestycji uwzględniających wyposażenie w sprzęt informatyczny (komputery oraz sprzęt peryferyjny) możliwe będzie wyłącznie w ramach projektów kompleksowych.

 

8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa

 • roboty budowlane wraz z modernizacją i wyposażeniem obejmujące:
  • obiekty infrastruktury dydaktycznej i sportowej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz artystycznych,
  • obiekty infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz doskonalenia zawodowego (objęte systemem oświaty),
  • obiekty infrastruktury społeczno–edukacyjnej np.: bursy, internaty, stołówki,
  • obiekty infrastruktury sportowej, np.: kompleksy sportowe, baseny zamknięte, pływalnie odkryte, hale sportowe, stadiony, sale gimnastyczne, boiska sportowe, korty tenisowe.


Wsparcie ww. obiektów w zakresie inwestycji uwzględniających wyposażenie w sprzęt informatyczny (komputery oraz sprzęt peryferyjny) możliwe będzie wyłącznie w ramach projektów kompleksowych. Wyposażenie, roboty budowlane z zakresu infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych będą możliwe jako element realizacji powyższych typów projektów.8.3. Ochrona zdrowia


Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale:

 • zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych:
  • zakup i modernizacja sprzętu medycznego z możliwością dostosowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej do zainstalowania przedmiotowego sprzętu (maks. wartość prac dostosowawczych nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty projektu),
  • telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna);
 • dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ;
 • termomodernizacja budynków szpitalnych.
 • Istnieje możliwość realizacji kompleksowych zadań przez zakłady opieki zdrowotnej posiadające w swoich strukturach organizacyjnych szpital oraz przychodnię i/lub ośrodek zdrowia i/lub poradnię w zakresie: informatyzacji, termomodernizacji, dostosowania do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. Termomodernizacja i dostosowanie do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia może być realizowane w ramach jednego budynku ZOZ, w którym znajdują się oddziały oraz przychodnie i/lub ośrodek zdrowia i/lub poradnie.


Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie:

 • zakup i modernizacja sprzętu medycznego;
 • telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna);
 • dostosowanie przychodni, ośrodków zdrowia i poradni do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ;
 • termomodernizacja budynków przychodni, ośrodków zdrowia i poradni;
 • roboty budowlane (z wyłączeniem budowy, rozbudowy, nadbudowy) w budynkach przychodni, ośrodków zdrowia i poradni.


Wykluczeniu podlega zakup sprzętu wysokospecjalistycznego.

8.4. Pomoc społeczna


Typy projektów dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo–wychowawczych działających w obszarze pomocy społecznej:

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube