Polecane wydarzenia

A A A
drukujSprawozdawczość oraz rozliczenie wydatków

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków (03-04-2015) 689.64 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 03-04-2015

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Str. 3, Wykaz skrótów

Treść przed zmianą:
DRPO – Departament regionalnego Programu Operacyjnego
OIiP – Oddział Informacji i Promocji w DRPO
OK. – Oddział Kontroli w DRPO
OOP – Oddział Oceny Projektów w DRPO
ORP – Oddział Realizacji Projektów w DRPO
OZ RPO – Oddział Zarządzania RPO w DRPO

Treść po zmianie:
DZ RPO – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
DW EFRR – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OK RPO – Oddział Komunikacji RPO w DZ RPO
OK – Oddział Kontroli w DW EFRR
OOP - Oddział Oceny Projektów w DW EFRR
ORP - Oddział Realizacji Projektów w DW EFRR
OSR – Oddział Systemu Realizacji w DZ RPO

Str. 13, IV. Rozliczanie wydatków

Dodano nowy zapis. Treść po zmianie:
WYJĄTEK! W sytuacji gdy wykonawca kontraktu odmawia wystawienia dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę rozliczeń z zamawiającym, do wniosku o płatność należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
• umowy o podwykonawstwo,
• pisemną zgodę zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
• dokumenty księgowe wystawione przez podwykonawcę, stanowiące podstawę rozliczeń z wykonawcą kontraktu,
• protokół odbioru robót/usług/dostawy.

Str. 18, IV. Rozliczanie wydatków

Dodano nowy zapis. Treść po zmianie:
W sytuacji, o której mowa w części IV punkcie 1 sekcji wyjątki niniejszych Wytycznych, beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
• umów o podwykonawstwo,
• pisemną zgodę zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Str. 2, Załącznik nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Treść przed zmianą:
Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych – wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowaniu oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu), Oddział Realizacji Projektów w DSiRR.

Treść po zmianie:
Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych – wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowaniu oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu), Oddział Realizacji Projektów w DW EFRR.

Str. 10, Załącznik nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Treść przed zmianą:
UWAGA!
Do czasu uruchomienia systemu informatycznego e-LSI wniosek winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną.

Treść po zmianie:
Z uwagi na uruchomienie systemu e-Lsi zapis wykreślono.

wersja z dnia: 30-05-2014

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zaktualizowano zał. nr 4

wersja z dnia: 04-11-2013

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

1) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktacji istniejących w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013” w jego dotychczas obowiązującym brzmieniu tj. sprzed aktualnie proponowanych zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) ustalono w załączniku nr 1 do pisma.

Str. 7, punkt 1c)

Treść przed zmianą:
Wnioski o płatność zaliczkową można składać najpóźniej do dnia 5 listopada każdego roku.

Treść po zmianie:
Wnioski o płatność zaliczkową można składać najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku.

Str. 7, punkt 1 f)

Treść przed zmianą:
Po otrzymaniu zaliczki beneficjent jest zobowiązany do jej rozliczenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu. Rozliczenia dokonuje się za pomocą Wniosku o płatność.

Treść po zmianie:
Po otrzymaniu zaliczki beneficjent jest zobowiązany do jej rozliczenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu, chyba że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej. Rozliczenia dokonuje się za pomocą Wniosku o płatność.

Str. 8, punkt„Uwaga”

Treść przed zmianą:
W przypadku zbliżającego się końca roku budżetowego beneficjenci zobowiązani są do rozliczenia zaliczek w następujący sposób:
- środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczki muszą być przez niego rozliczone do końca roku budżetowego, w którym zaliczka została wypłacona.
- niewykorzystana zaliczka, lub jej część musi być zwrócona do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę ale nie później niż do 31 grudnia roku,
w którym zaliczka została wypłacona. Powyższe umożliwi IZ RPO WL rozliczenie kosztów/wydatków poniesionych w danym roku ze środków pochodzących z zaliczki i zwrotu środków niewykorzystanych do budżetu państwa.

Treść po zmianie:
W przypadku zbliżającego się końca roku budżetowego beneficjenci zobowiązani są do rozliczenia zaliczek w następujący sposób:
- środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczki, których źródłem finansowania jest budżet państwa, muszą być przez niego rozliczone do końca roku budżetowego, w którym zaliczka została wypłacona.
- środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczki, których źródłem finansowania jest budżet środków europejskich, muszą być przez niego rozliczone w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie na rozliczenie zaliczki.- niewykorzystana zaliczka, lub jej część musi być zwrócona do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę, ale nie później niż w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie na rozliczenie zaliczki.

Str. 9

Treść przed zmianą:
W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami bankowymi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku rozliczenia zaliczki po upływie terminu na jej rozliczenie, tj, po upływie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków przez beneficjenta, beneficjent zwraca nierozliczoną część lub całość zaliczki z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przekazanych w formie zaliczki do dnia dokonania zwrotu.

Treść po zmianie:
W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami bankowymi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić wraz z wnioskiem o płatność, ale nie później niż w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie na rozliczenie zaliczki. W przypadku rozliczenia zaliczki po upływie terminu na jej rozliczenie, tj. po upływie terminu o którym mowa w punkcie 1 f) niniejszych Wytycznych, beneficjent zwraca nierozliczoną część lub całość zaliczki z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przekazanych w formie zaliczki do dnia dokonania zwrotu.

Załącznik nr VI do wniosku o płatność, punkt. 11

Treść przed zmianą:
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że przekazana płatność zaliczkowa zostanie wydatkowana zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu i jednocześnie zobowiązuję się do dokonania rozliczenia tej płatności wnioskiem o płatność złożonym do Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013 (Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki. Przyjmuję do wiadomości, że Instytucja Zarządzająca RPO WL 2007-2013 przekazanie zaliczki uzależniać będzie od dostępności środków na jej rachunku bankowym, z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępności środków dla wniosków o płatność obejmujących refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków na realizowane projekty.

Treść po zmianie:
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że przekazana płatność zaliczkowa zostanie wydatkowana zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu i jednocześnie zobowiązuję się do dokonania rozliczenia tej płatności wnioskiem o płatność złożonym do Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013 (Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego) w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Przyjmuję do wiadomości, że Instytucja Zarządzająca RPO WL 2007-2013 przekazanie zaliczki uzależniać będzie od dostępności środków na jej rachunku bankowym, z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępności środków dla wniosków o płatność obejmujących refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków na realizowane projekty.

wersja z dnia: 30-07-2013

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

TREŚĆ PO ZMIANIE:

- Str. 30-31
W przypadku projektów generujących dochód pojawienie nowych źródeł dochodów powoduje obowiązek ponownej kalkulacji luki finansowej. Weryfikacja dochodu generowanego przez projekt odbywa się na podstawie Wytycznych Ogólnych dla studium wykonalności dla projektów w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

- Str. 31
Wraz z wnioskiem o płatność końcową zawierany jest z inicjatywy Instytucji Zarządzającej aneks do umowy o dofinansowanie tzw. aneks porządkujący ustalający ostateczną wartość dofinansowania dla projektu z uwzględnieniem w szczególności: oszczędności w projekcie, korekt finansowych, zmiany zakresu rzeczowego, zmiany kwalifikowalności podatku VAT, zmiany w wysokości luki w finansowaniu.

wersja z dnia: 26-11-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

TREŚĆ PO ZMIANIE:

- Wykaz Skrótów:
Str. 3, e-LSI – zmiana nazwy tak by była wskazywała na Lokalny System Informatyczny

- Rozdział I – Zasady udzielania zaliczek
Pkt. 1 Str. 8, Środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczki muszą być przez niego rozliczone do końca roku budżetowego, w którym zaliczka została wypłacona.

Pkt. 2 str. 8, Odsetki bankowe od przekazanej zaliczki nie stanowią dochodu Beneficjenta i podlegają one zwrotowi na rachunek wskazany prze Instytucję Zarządzającą. Beneficjent ma obowiązek dołączyć do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu odsetek. Niniejszego przepisu nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami bankowymi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność.

Pkt.2 str.9, W przypadku rozliczenia zaliczki po upływie terminu na jej rozliczenie, tj. po upływie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków przez beneficjenta, beneficjent zwraca nierozliczoną część lub całość zaliczki z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przekazanych w formie zaliczki do dnia dokonania zwrotu.

- Rozdział II. Wniosek o płatność – podstawowy dokument w realizacji projektu
Pkt.5 str. 9, Wniosek Beneficjenta o płatność powinien być sporządzony w Generatorze Wniosków o Płatność (e-lsi) w oparciu o Instrukcję wypełniania wniosku o płatność (wzór stanowi załącznik nr 2).

Pkt.6 str. 9, Zapis wykreślono.

Pkt. 7 str. 9, 10, Utworzony i podpisany przez upoważnioną osobę Wniosek o płatność w formie wydruku (1 egz.) i elektronicznej (plik wniosku w formacie xml i pdf na nośniku elektronicznym) wraz z dokumentami towarzyszącymi (załączniki do wniosku) składany jest w Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków DRPO, gdzie zostaje zarejestrowany i opatrzony pieczątką z datą wpływu.

- Rozdział IV Rozliczanie wydatków
Podrozdział 2 pkt. 7, W przypadku gdy brak na fakturze symbolu PKWiU wymagane jest dołączenie do przedmiotowej faktury specyfikacji towarów/usług, podpisanej przez wystawcę faktury. Symbol PKWiU należy podać nie tylko dla towarów/usług zwolnionych od podatku ale również dla objętych stawką podatku VAT poniżej 23% Dokument ten należy zgiąć w prawym górnym rogu i opatrzyć pieczęcią tak, aby jedna część pieczęci znajdowała się na oryginale faktury, a druga część na załączniku. Z każdego załącznika musi wprost wynikać do jakiej faktury został utworzony, kiedy i przez kogo, na wypadek przypadkowego odczepiania od faktury. (dostosowano stawkę podatku VAT do obowiązujących przepisów)

Podrozdział 2 pkt. 6, Zaktualizowano Dziennik Ustaw Ustawy o rachunkowości

- Rozdział V Sprawozdawczość projektu
Pkt. 7 str. 19, Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników (produktu i rezultatu) założonych we wniosku
o dofinansowanie. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników rezultatu na dzień złożenia wniosku o płatność końcową beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o terminie osiągnięcia wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie (termin ten nie może być dłuższy niż rok od zakończenia realizacji projektu).
Po upływie tego terminu beneficjent ma obowiązek udokumentowania osiągniętych wskaźników rezultatu.
UWAGA!
Nieosiągnięcie założonych wskaźników może skutkować obniżeniem poziomu dofinansowania projektu.

Podrozdział Weryfikacja wniosku o płatność pkt. 3 podpunkt e str. 20, Czy wniosek został podpisany przez osoby do tego upoważnione.

Podrozdział Weryfikacja wniosku o płatność pkt. 9 podpunkt b str. 22, W przypadku projektu zakwalifikowanego do kontroli na miejscu realizacji, jeśli termin kontroli przypada na okres weryfikacji wniosku o płatność końcową, potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą, informacji o prawidłowej realizacji projektu lub o usunięciu nieprawidłowości.

- Rozdział VI Korekty wniosku
Pkt. 4 str. 23, W uzasadnionych przypadkach IZ może samodzielnie dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje pisemnie Beneficjenta. Beneficjent dokonuje wówczas wydruku skorygowanego wniosku z konta Beneficjenta w systemie e-Lsi i dołącza wniosek do prowadzonej dokumentacji.

- Rozdział VIII Zasady prowadzenia ewidencji księgowej
Pkt. 5 str. 27, Zaktualizowano Dziennik Ustaw.

- Rozdział X Zmiany w projekcie
Str. 30, W przypadku stwierdzenia zmian w projekcie wykraczających poza zmiany dopuszczone w umowie o dofinansowanie i/lub mające wpływ na ocenę projektu, projekt poddawany jest powtórnej ocenie merytorycznej celem weryfikacji zmian pod kątem warunków konkursu, w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie.
Beneficjent zgłasza wszelkie dochody nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie a pojawiające się w związku
z realizacją projektu (w trakcie i po zakończeniu).
W przypadku pojawienia się innych lub nowych źródeł dochodów Instytucja Zarządzająca uwzględnia uzyskany dochód w rozliczeniu projektu.

Str. 30, W przypadku projektów generujących dochód pojawienie nowych źródeł dochodów powoduje obowiązek ponownej kalkulacji luki finansowej. Weryfikacja dochodu generowanego przez projekt odbywa się na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 września 2011 r. – Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód.

Str. 30, Przed poświadczeniem wniosku o płatność końcową zawierany jest z inicjatywy Instytucji Zarządzającej aneks do umowy
o dofinansowanie tzw. aneks porządkujący ustalający ostateczną wartość dofinansowania dla projektu
z uwzględnieniem w szczególności: oszczędności w projekcie, korekt finansowych, zmiany zakresu rzeczowego, zmiany kwalifikowalności podatku VAT, zmiany w wysokości luki
w finansowaniu.

Str. 30, W przypadku projektów zakończonym przed datą wejścia
w życie niniejszych Wytycznych aneks porządkujący może zostać zawarty z inicjatywy IZ w okresie trwałości realizacji projektu.

- ZAŁĄCZNIKI
Nr 3, pozycja w zestawieniu dokumentów (tab.12) …………. (wykreślono).

Nr 3, Dekretacja księgowa dokumentu:………….

Nr 5, Zaktualizowano zgodnie z pismem MRR z dnia 14.11.br. znak: DKF-IV-8121-209-MT/12.

wersja z dnia: 10-11-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wprowadzono zapis umożliwiający, w wyjątkowych sytuacjach, uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych z konta innego niż z konta wyodrębnionego dla projektu, a także uproszczono formularz wniosku o płatność-w tab. 12 i 19 usunięto podział na klasyfikację budżetową.

Wniosek o płatność (21-12-2010) 262 KB

wersje Załącznik nr 1: Wzór wniosku o płatność (wersja Word) (10-11-2010) 499 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 09-02-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wprowadzone zmiany są wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2010 r. nowej Ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie wprowadzenia nowego systemu przepływu środków finansowych, w którym instytucją realizującą płatności na rzecz beneficjentów jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany mają charakter porządkujący i usprawniający. Mają na celu doprecyzowanie kwestii związanych z rozliczaniem projektów, co w efekcie przyczyni się do bardziej sprawnego przebiegu procesu realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WL.

wersje Załącznik nr 1: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (10-11-2010) 115.67 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 09-02-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wprowadzone zmiany są wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2010 r. nowej Ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie wprowadzenia nowego systemu przepływu środków finansowych, w którym instytucją realizującą płatności na rzecz beneficjentów jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany mają charakter porządkujący i usprawniający. Mają na celu doprecyzowanie kwestii związanych z rozliczaniem projektów, co w efekcie przyczyni się do bardziej sprawnego przebiegu procesu realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WL.

wersje Załącznik nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (03-04-2015) 128.02 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 03-04-2015

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Str. 2

Treść przed zmianą:
Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych – wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowaniu oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu), Oddział Realizacji Projektów w DSiRR.

Treść po zmianie:
Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych – wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowaniu oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu), Oddział Realizacji Projektów w DW EFRR.

Str. 10

Treść przed zmianą:
UWAGA!
Do czasu uruchomienia systemu informatycznego e-LSI wniosek winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną.

Treść po zmianie:
Z uwagi na uruchomienie systemu e-Lsi zapis wykreślono.

wersja z dnia: 09-02-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wprowadzone zmiany są wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2010 r. nowej Ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie wprowadzenia nowego systemu przepływu środków finansowych, w którym instytucją realizującą płatności na rzecz beneficjentów jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany mają charakter porządkujący i usprawniający. Mają na celu doprecyzowanie kwestii związanych z rozliczaniem projektów, co w efekcie przyczyni się do bardziej sprawnego przebiegu procesu realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WL.

wersje Załącznik nr 3: Wzór opisu faktury/równoważnego dokumentu księgowego (26-11-2012) 37 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 26-11-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

TREŚĆ PO ZMIANIE:

- Pozycja w zestawieniu dokumentów (tab.12)…………. (wykreślono).
- Dekretacja księgowa dokumentu:………….


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube