Polecane wydarzenia

A A A
drukujKwalifikowalność wydatków

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013 - Podręcznik kwalifikowania wydatków (03-04-2015) 627.98 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 03-04-2015

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Str. 16, Rozdział II. Zasady kwalifikowania wydatków

Dodano nowy zapis. Treść po zmianie:
W sytuacji gdy wykonawca kontraktu odmawia wystawienia dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę rozliczeń z zamawiającym, dla udokumentowania kwalifikowalności wydatków beneficjent powinien przedstawić następujące dokumenty:
• kserokopie zawartych umów o podwykonawstwo,
• pisemna zgoda zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
• dokumenty księgowe wystawione przez podwykonawcę, stanowiące podstawę rozliczeń z wykonawcą kontraktu,
• protokół odbioru robót/usług/dostawy.

wersja z dnia: 25-06-2014

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Str. 37, Rozdział IV

TREŚĆ PO ZMIANIE:
Należy podkreślić, iż całkowita kwota wydatków związanych z zarządzaniem projektem (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.) nie może przekroczyć 6 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu oraz, że warunkiem uznania tych wydatków za kwalifikowalne jest ich wskazanie w umowie o dofinansowanie. Ograniczenie to nie dotyczy projektów kluczowych pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny” i „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

wersja z dnia: 26-01-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

W podrozdziale 2.7 Ocena kwalifikowalności wydatku w trakcie realizacji projektu w ostatnim punkcie dodano zapis: „Za wydatek udokumentowany w prawidłowym terminie rozumie się wydatek dotyczący usług, dostaw lub robót budowlanych mieszczących się w zakresie rzeczowym projektu, wykonanych w terminie rzeczowej realizacji projektu.
Poprzez datę zakończenia rzeczowego rozumie się datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego lub datę faktycznego zakończenia robót wskazaną w protokole, jeżeli jest wcześniejsza od daty sporządzenia protokołu. Termin rzeczowej realizacji nie może być późniejszy niż data rzeczowej realizacji wskazana w umowie o dofinansowanie.
Za wydatek poniesiony w prawidłowym terminie rozumie się wydatek zapłacony nie później niż w dacie finansowej realizacji projektu wskazanej w umowie o dofinansowanie.”

wersja z dnia: 01-09-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

1. W Części II Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków, Rozdziale V - Zakup gruntu, Podrozdziale 5.4. Kwalifikowalność wydatków poniesionych na nabycie prawa użytkowania wieczystego, po zwrocie „Przez wydatki poniesione na nabycie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć: pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste” dodano zapis: „albo cenę nabycia użytkowania wieczystego wraz z prawem odrębnej własności lokalowej,
• wydatki bezpośrednio związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego takie jak:
- wydatek na wycenę (operat szacunkowy),
- wydatek na sporządzenie niezbędnych map,
- wydatek na opłatę notarialną”.
2. W Części III Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w zakresie wydatków niekwalifikowanych, w zdaniu: „remont, przebudowa, adaptacja, termomodernizacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości - przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu)” wykreślono słowo „wyłącznie”.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube