Polecane wydarzenia

A A A
drukujZawieranie umów partnerskich dla projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne do umów partnerskich (19-02-2009) 118.83 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 19-02-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

1. Str. 2 opis lidera projektu dodano zapis: (w przypadku działania 7.3 Współpraca międzyregionalna liderem jest zawsze podmiot z terenu województwa lubelskiego).
2. Str. 2 dodano zapis zgodny z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: W przypadku projektów partnerskich realizowanych przez podmioty zobowiązane do stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 28a ust.4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U.2006 Nr 227, poz.1658 z późn. zm. W takim przypadku do Umowy o wspólnym przedsięwzięciu należy dołączyć oświadczenie, iż wybór partnera odbył się z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności poprzez:
- zamieszczenie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;
- uwzględnienie przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
- podanie do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.
3. Dodano zapis mówiący o tym, iż jedynie partnerzy zaangażowani finansowo w realizację projektu powinni załączyć dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu, możliwości zwrotu podatku VAT oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów podmiotów. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku partnerów zagranicznych w działaniu 7.3 Współpraca międzyregionalna gdzie rozliczeń finansowych z IZ RPO dokonuje jedynie, będący podmiotem z terenu województwa lubelskiego, lider projektu.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube