Polecane wydarzenia

A A A
drukuj26/11/2007 - Nabór do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

                                                                                   

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


oraz budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. dotyczących komitetów monitorujących, Samorząd Województwa Lubelskiego przystępuje do ustalenia składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zaprasza przedstawicieli podmiotów wymienionych w treści ogłoszenia do współpracy w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

    * przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
    * przedstawicieli organizacji pozarządowych*
    * przedstawicieli samorządu gospodarczego oraz gospodarczego samorządu rzemieślniczego
    * przedstawicieli środowiska akademicko – naukowego**

do zgłaszania kandydatów do

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w pracach Komitetu są proszone o złożenie propozycji kandydatur w Sekretariacie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na ulicy Czechowskiej 19, pok. 215

 w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2007 roku do godz.15ºº

 
Zgłoszenia powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z odpowiednim dopiskiem:

„Zgłoszenie kandydatury do KM RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – przedstawiciel jst/przedstawiciel organizacji pozarządowych/przedstawiciel samorządu gospodarczego oraz gospodarczego samorządu rzemieślniczego/przedstawiciel środowiska akademicko – naukowego”.
Informacja o ustalonym przez Zarząd Województwa składzie Komitetu Monitorującego RPO WL 2007-2013 zostanie podana do wiadomości publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WL - tel. (081) 44 16 752.  
Zgłoszenia jak również wszystkie wymagane dokumenty powinny być dostarczane w formie papierowej oraz elektronicznej (dyskietka lub płyta CD).
Formularze zgłoszeniowe oraz „Kryteria i zasady wyłaniania kandydatów na członków KM RPO WL na lata 2007-2013”, w których są wyszczególnione warunki, jakie muszą spełniać kandydaci oraz ich zastępcy, zamieszczone są poniżej do pobrania.

Na stronie internetowej www.mrr.gov.pl  w zakładce "Fundusze UE dokumenty" znajdziecie Państwo Wytyczne  Ministara Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r. W w/w wytycznych znajdują się zadania Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 (pobierz tutaj).

*maksymalna liczba miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 4 osoby
**maksymalna liczba miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego – 3 osoby

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube