Polecane wydarzenia

A A A
drukuj3.04.2009 - 17.04.2009

Zarząd Województwa Lubelskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
ogłasza

nabór kandydatów zainteresowanych wpisem na listę ekspertów ds. oceny strategicznej, którzy będą dokonywać oceny projektów składanych w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Eksperci ds. oceny strategicznej muszą posiadać niezbędne kwalifikacje z następujących obszarów wsparcia:
- Infrastruktura techniczna, tereny inwestycyjne
- Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych
- Społeczeństwo informacyjne
- Infrastruktura drogowa
- Transport publiczny
- Transport kolejowy
- Inwestycje wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków
- Inwestycje z zakresu zagospodarowania odpadów i ochrony powierzchni ziemi
- Bezpieczeństwo ekologiczne
- Inwestycje z zakresu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych
- Inwestycje z zakresu energii odnawialnej
- Inwestycje z zakresu ochrony zabytków i kultury
- Inwestycje z zakresu turystyki
- Promocja kultury i turystyki
- Współpraca międzyregionalna
- Infrastruktura z zakresu sportu i edukacji
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych obszarów)

Komplet dokumentów (formularze do pobrania na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl), na który składają się: wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej), kopią dyplomu, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie uzupełniające, należy składać w „Punkcie informacyjnym i naboru wniosków" w budynku UMWL przy ul. Czechowskiej 19 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. Czechowska 19 20-072 Lublin z dopiskiem „Lista ekspertów ds. oceny strategicznej" w terminie do dnia 17 kwietnia 2009 r.

Osoby ubiegające się o wpis na listę powinny spełniać następujące warunki:
a. posiadać wykształcenie wyższe;
b. posiadać wiedzę oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie niezbędnym do oceny danego typu projektu;
c. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
d. korzystać z pełni praw publicznych;
e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
f. dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

oraz muszą spełniać dodatkowo jedno z następujących wymagań:

g. posiadać wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego (potwierdzoną certyfikatami, świadectwami, dyplomami, zaświadczeniami),
h. posiadać doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym lub planowaniem przestrzennym,
i. być autorem ekspertyz, analiz, publikacji dotyczących rozwoju regionalnego, uczestniczyć w pracach nad dokumentami strategicznymi (krajowymi lub regionalnymi w szczególności województwa lubelskiego), lub brać udział w pracach zespołów i grup roboczych, komitetów naukowych poświęconych tej problematyce.

Kandydaci na ekspertów do oceny strategicznej, których dokumenty aplikacyjne pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów wraz dołączonymi kserokopiami nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane.

Pliki do pobrania

Oświadczenie o bezstronności (03-04-2009) 179.5 KB

Oświadczenie o niekaralności (03-04-2009) 180.5 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube