Polecane wydarzenia

A A A
drukujStosowanie Prawa Zamówień Publicznych

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami przesyłania przez Beneficjentów do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego projektów dokumentacji dotyczącej wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem zaopiniowania ich zgodności z ustawą prawa zamówień publicznych przez IZ RPO WL informujemy, iż zgodnie z §10 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz §10 ust. 3 pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent przekazuje dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem zaopiniowania przez IZ RPO WL wyłącznie na wyraźne żądanie IZ RPO WL.

Ponadto informujemy, że jeżeli IZ RPO WL zażąda od Beneficjenta dokumentów dotyczących wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to przedmiotem opinii Instytucji Zarządzającej jest badanie zgodności dokumentów z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W związku z tym podkreślamy, iż to na zamawiającym ciąży obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią ustawy Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartej.


Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube