Polecane wydarzenia

A A A
drukuj11.II.09 - 12.III.09

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr CCIV/2384/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 lutego 2009 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL 2007-2013 podjęła decyzję o wstępnej akceptacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) - zarówno listy podstawowej, jak i rezerwowej.

Projekt IWIPK, który dotyczył listy podstawowej oraz rezerwowej został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CV/1127/08 z dnia 16 stycznia 2008 r., a następnie uległ zmianie w zakresie listy projektów rezerwowych uchwałą nr CV/1157/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. W roku 2008 trwały prace nad aktualizacją listy projektów kluczowych, które uzależnione były od zmieniających się przepisów prawnych związanych z kwestiami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowiska (dostosowanie prawa polskiego do wymogów UE) oraz pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art.28 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca RPO WL zobowiązana jest do poddania IWIPK procesowi szerokich konsultacji społecznych.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 rozpoczyna

Konsultacje społeczne

wstępnego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych

Konsultacje będą trwały:

od 11 lutego 2009 r. do 12 marca 2009 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat indywidualnych projektów kluczowych proponowanych do wsparcia w ramach RPO WL.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z pełną listą indywidualnych projektów kluczowych proponowanych do umieszczenia w ostatecznym IWIPK, należy pobrać następujące dokumenty:

Uzupełnieniem powyższych dokumentów jest załącznik graficzny w formie mapy z projektami drogowymi wpisanymi na listę IWIPK (projekty dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych).

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat wstępnej listy projektów kluczowych, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres e-mail: anna.krzyzanowska@lubelskie.pl, w terminie do dnia 12 marca 2009 r.

UWAGA!
OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OPISANY POWYŻEJ, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Twoja opinia
RPOWL na youtube