Polecane wydarzenia

A A A
drukuj2.IV.07 - 23.IV.07

Konsultacje społeczne Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach RPO WL 2007-2013

W związku z wytyczną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (znak: DPR-III-075-13 MK/07) Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) będzie podlegał konsultacjom społecznym. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do składania opinii na temat poniżej zamieszczonego dokumentu (IPI) do dnia 23 kwietnia 2007r. na adres: drr@lubelskie.pl lub faxem: nr (081) 44-16-740.

Umieszczenie inwestycji w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, stanowi alternatywny dla konkursu, sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

O zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wpisanie inwestycji do IPI, jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na realizację projektu. Projekty te nie będą zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki z pozostałymi projektami.

Wykaz projektów w IPI ma charakter indykatywny i nie przesądza ostatecznie o wsparciu inwestycji umieszczonych w planie. Oznacza to, że projekty zostaną zaakceptowane do finansowania po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WL (Zarząd Województwa Lubelskiego) oceny formalnej, techniczno-finansowej i merytorycznej.

Ponadto informujemy, że Indykatywny Plan Inwestycyjny został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 31 stycznia 2007 r., a następnie przez Komitet Rady Ministrów w dniu 15 lutego 2007 r., oraz przez Radę Ministrów w dniu 27 lutego 2007 r.

Twoja opinia
RPOWL na youtube