Polecane wydarzenia

A A A
drukujInstrukcja obsługi Narzędzia do obliczania wskaźników oszczędności czasu w projektach transportowych

 

W ramach ekspertyzy pt. „Oszacowanie wartości docelowych wskaźników: „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych" oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych" w latach 2010; 2013 i 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"  Wykonawca - firma PSDB Sp. z o. o. - przekazał IZ RPO WL elektroniczne narzędzie do obliczania wskaźników oszczędności czasu w projektach transportowych. Narzędzie to zostało przygotowane w dwóch wersjach:

  • podstawowa - dla użytkowników posiadających niepełną wersję pakietu Microsoft Office bądź posiadających pakiet Open Office
  • zaawansowana  - z użyciem makr - dla posiadaczy pełnej wersji pakietu Microsoft Office

 

Instrukcja obsługi podstawowej wersji narzędzia

Plik zawiera trzy arkusze: Dane wejściowe, Czas pasażerów, Czas towarowy. 
Dane wypełniamy tylko w arkuszu 1: Dane wejściowe. Arkusz ten został podzielony na trzy główne części: Dane podstawowe, Parametry odcinków drogi, Pomiar ruchu na odcinkach drogi. W zależności od tego ile odcinków drogi wskażemy w części Dane podstawowe oraz czy stwierdzimy w projekcie przeniesienie ruchu z drogi objazdowej odpowiednio wypełniamy część Parametry odcinków drogi.

Część trzecią Pomiar ruchu na odcinkach drogi możemy wypełnić na dwa sposoby:

1. jeśli były przeprowadzane pomiary na poszczególnych odcinkach drogi wypełniamy tylko wiersze odnoszące się do tych pomiarów (bez wiersza ostatniego SDR),

2. jeśli SDR był policzony dla całej drogi (bez rozbicia na odcinki) to wypełniamy tylko ostatni wiersz (Średni dobowy ruch). Po uzupełnieniu wszystkich koniecznych pól pierwszego arkusza wartość wskaźników powinna zostać automatycznie obliczona w kolejnych arkuszach. Oszczędność czasu jest policzona bezpośrednio dla lat 2010, 2013 oraz 2015 (pomarańczowa kolumna drugiej tabelki w drugim i trzecim arkuszu).  Dla lat innych niż wskazane wyżej oszczędność czasu liczymy jako różnicę między kosztem wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego podaną w wierszu dla odpowiedniego roku pierwszej tabelki. Wszystkie pola znajdujące się na szarej części arkuszy są zablokowane i nie wypełniamy ich.


Do wniosku o dofinansowanie jako wskaźnik rezultatu należy wpisać wartość obliczoną dla roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu.

 

Instrukcja obsługi zaawansowanej wersji narzędzia

Dla prawidłowego funkcjonowania pliku konieczne jest włączenie makr w programie MS Excel. Po otwarciu pliku pojawia się okno dialogowe, w którego poszczególnych zakładkach krok po kroku wpisujemy poszczególne dane dotyczące projektu. Zakładkę dotyczącą pomiaru ruchu wypełniamy analogicznie jak dla wersji podstawowej narzędzia. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych klikamy „Zakończ", po czym program automatycznie przeniesie nas do kolejnego arkusza pliku, gdzie znajdziemy wartości wskaźnika w przewozach pasażerskich. Dane prezentowane są identycznie jak w wersji podstawowej narzędzia.

!!! UWAGA !!!

Jeżeli w projekcie nie występuje przeniesienie ruchu z drogi objazdowej zakładka okna dialogowego zawierająca pomiar ruchu na drodze objazdowej nie będzie aktywna. Wówczas należy zamknąć okno i przejść do kolejnego arkusza z obliczonymi wartościami wskaźnika.

 

 

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube