Polecane wydarzenia

A A A
drukujTabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów

 

W związku ze zmianą Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej IZ RPO WL dostosowała załącznik 4c do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 (Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów). Wprowadzone zmiany spowodowały liczne zapytania ze strony beneficjentów dotyczące w szczególności dwóch kwestii, które poniżej wyjaśniamy.

 • Usunięcie z listy wskaźników produktu wskaźnika KSI-P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.):

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do ww. Wytycznych wskaźnik produktu odnośnie nowoutworzonych miejsc pracy dotyczy tych sytuacji, gdzie koszty związane z utworzeniem nowego miejsca pracy zostały pokryte ze środków funduszy oraz nowe miejsca pracy utworzone zostały w trakcie realizacji projektu (tj. od momentu jego rozpoczęcia do chwili złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową). Przy czym warto zaznaczyć,  że nowoutworzone  miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu lecz nie obejmują etatów stworzonych do obsługi projektu (1).

Zatem tak zdefiniowany wskaźnik produktu dotyczący nowoutworzonych miejsc pracy nie jest odpowiedni dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, gdyż koszty utworzenia miejsca pracy nie są w ramach RPO WL kwalifikowane.

Natomiast nadal pozostaje możliwość wyboru przez beneficjentów RPO WL wskaźnika rezultatu dotyczącego nowoutworzonych miejsc pracy w sytuacji, gdy nowe miejsca pracy utworzono bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, nie spełniają łącznie warunków określonych do zakwalifikowania ich jako wskaźnik produktu i jednocześnie powstały najpóźniej do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową). Wskaźnik ten służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów
o dzieło oraz umów zlecenia) zaś jego trwałość powinna być przewidywana na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy.

Jednostką miary dla wskaźnika jest tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC - oryg. FTE - Full Time Equivalent), przy czym etaty częściowe nie są zaokrąglane do pełnych jednostek lecz podlegają sumowaniu.

 • Doprecyzowanie wskaźników dotyczących oszczędności czasu w projektach transportowych (Oś Priorytetowa V Transport ):

W Działaniu 5.1 Regionalny układ transportowy oraz 5.2 Lokalny układ transportowy znajdują się cztery wskaźniki dotyczące oszczędności czasu:

§  KSI-R.23.1.1      Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (PLN/rok)

§  KSI-R.23.1.2      Oszczędność czasu w przewozach towarowych (PLN/rok)

§  KSI-R.23.2.1      Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (PLN/rok)

§  KSI-R.23.2.2      Oszczędność czasu w przewozach towarowych (PLN/rok)

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do ww. Wytycznych dwa pierwsze wskaźniki (KSI-R.23.1.1 i KSI-R.23.1.2) przypisane są projektom budowy dróg, zaś dwa kolejne (KSI-R.23.2.1 i KSI-R.23.2.2) projektom przebudowy bądź modernizacji.

 • Budowa:
  • KSI-R.23.1.1
  • KSI-R.23.1.2
 • Przebudowa:
  • KSI-R.23.2.1
  • KSI-R.23.2.2

Zatem przy wyborze odpowiedniego wskaźnika rezultatu należy się kierować typem projektu, którego ma dotyczyć, a następnie dopasować do niego odpowiedni kod wskaźnika, tj.

§  jeśli projekt dotyczy budowy drogi, po której poruszają się zarówno pojazdy osobowe jak i ciężarowe należy wybrać dwa wskaźniki rezultatu o kodach KSI-R.23.1.1 oraz KSI-R.23.1.2,

§  jeśli zaś projekt dotyczy modernizacji analogicznej drogi należy wybrać odpowiednio wskaźniki o kodach: KSI-R.23.2.1 oraz KSI-R.23.2.2.


Dokumenty do pobrania:

 


(1) Indicative Guidelines On Evaluation Methods: Reporting On Core Indicators For The European Regional Development Fund And The Cohesion Fund, Working Document No. 7, 4 May 2009, str. 8: "Gross direct jobs created, full time equivalents (FTE): A new working position created (did not exist before) as a direct result of project completion (workers employed to implement the project are not counted)".

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube