Polecane wydarzenia

A A A
drukujLinia demarkacyjna

Linia demarkacyjna - podział obszarów wsparcia Funduszy Europejskich 

W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy.

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji,
w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta.

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służyć będą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji:

  • Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) - składający się m.in.
    z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa
  • Komitety Monitorujące Programy Operacyjne/Regionalne Programy Operacyjne oraz Podkomitety Monitorujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w skład których włączeni będą także przedstawiciele innych IZ PO/RPO
  • Kontrole krzyżowe projektów - w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO zostanie powołana grupę robocza, złożona
    z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Zadaniem jej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów
    (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych)
  • Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW
w urzędzie marszałkowskim, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów.

Prace nad przygotowaniem linii demarkacyjnej toczyły się równolegle z pracami związanymi z programowaniem wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Brane pod uwagę były sugestie i wnioski zgłaszane przez zainteresowane strony,
w tym instytucje pośredniczące I i II stopnia, środowiska naukowe, branżowe i innych partnerów społecznych i gospodarczych.

18 grudnia 2007 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013, podczas którego linia demarkacyjna została zatwierdzona. Przyjęta przez Komitet linia stanowi dokument wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia). Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO.

Podczas III posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Warszawie, przedłożono do głosowania propozycje zmian zapisów linii demarkacyjnej. Zmiany w dokumencie w dużym stopniu polegały na technicznych uzupełnieniach poszczególnych kategorii, w związku z aktualizacją Szczegółowych opisów osi priorytetowych PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. W nowej wersji dokumentu uwzględniono również wsparcie z zakresie osi 4 PROW - LEADER. Pod uwagę wzięto również opinie  i komentarze do dokumentu nadsyłane w ciągu ostatniego półrocza przez instytucje zaangażowane w proces realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Linia demarkacyjna nie stanowi katalogu wszystkich interwencji funduszy UE, a tylko wskazuje te obszary (działania), w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów. Informacja o wsparciu określonych typów interwencji zawarta jest w programach operacyjnych oraz dokumentach ich uszczegóławiających (np. szczegółowe opisy priorytetów). Linia demarkacyjna stanowi natomiast ich uzupełnienie, identyfikując szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO.

 

Plik do pobrania:

 

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (wersja z 8 października 2010 r.)

Uchwała nr 51 KK NSRO z dnia 22 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 54 KK NSRO z dnia 23 lutego 2011 r.

Uchwała nr 55 KK NSRO z dnia 16 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 61 KK NSRO z dnia 18 października 2011 r.

Uchwała nr 65 KK NSRO z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 66 KK NSRO z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 67 KK NSRO z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 68 KK NSRO z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 69 KK NSRO z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 70 KK NSRO z dnia 11 maja 2012 r.

Uchwała nr 71 KK NSRO z dnia 11 maja 2012 r.

Uchwała nr 72 KK NSRO z dnia 25 maja 2012 r.

Uchwała nr 73 KK NSRO z dnia 25 maja 2012 r.

Uchwała nr 74 KK NSRO z dnia 11 lipca 2012 r.

Uchwała nr 76 KK NSRO z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 77 KK NSRO z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 78 KK NSRO z dnia 18 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 81 KK NSRO z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Uchwała nr 82 KK NSRO z dnia 7 października 2013 r.

Uchwała nr 84 KK NSRO z dnia 2 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 87 KK NSRO z dnia 10 stycznia 2014 r.


 

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube