Polecane wydarzenia

A A A
drukujPrzegląd i renegocjacje RPO

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 informuje o rozpoczęciu procedury przeglądu i renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Przegląd programów dokonywany jest na podstawie art. 33 oraz w związku z art. 48 pkt 3 i art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (zwanego dalej „Rozporządzeniem 1083/2006"). Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia programy operacyjne mogą być poddane powtórnej analizie i przeglądowi* w co najmniej jednym z następujących przypadków:

a)     po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych;

b)     w celu pełniejszego uwzględnienia lub zmiany podejścia do istotnych zmian w priorytetach wspólnotowych, krajowych lub regionalnych;

c)      w świetle oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3**; lub

d)     w wyniku trudności w realizacji.

Istotną przesłanką do zmiany programu operacyjnego jest także dokonanie alokacji utworzonych z inicjatywy państwa członkowskiego krajowych rezerw: wykonania lub interwencyjnej. Zgodnie z postanowieniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 (rozdział 11.4 i 11.5) Polska utworzyła Krajową Rezerwę Wykonania (KRW), w wysokości 3% alokacji w ramach Celu „Konwergencja"; nie utworzyła zaś Krajowej Rezerwy Interwencyjnej. Zgodnie z art. 50 Rozporządzenia 1083/2006 środki KRW posłużą na wzmocnienie właściwych priorytetów programów operacyjnych po dokonaniu oceny ich wykonania do dnia 30 czerwca 2011 r. Dla regionalnych programów operacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 512 029 305 euro. Rozdzielenie rezerwy nastąpiło w dniu 9 lutego 2011 r. uchwałą Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego NSRO w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Województwo lubelskie otrzyma kwotę 21 662 778 euro. Podział nastąpił zgodnie z Metodologią podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych przyjętą przez Komitet Koordynacyjny NSRO uchwałą nr 35 z dnia 7 grudnia 2009 r.

W ramach renegocjacji Programu alokowane zostaną również środki z tzw. dostosowania technicznego ram finansowych programów operacyjnych. Dostosowanie techniczne alokacji dla państw członkowskich na okres 2007-2009 w obszarze Polityki Spójności zostało przewidziane podczas negocjacji Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013, a jego zasady zostały ujęte w punkcie 17 w tzw. „Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami" z dn. 17 maja 2006 r. Porozumienie przewidywało dokonanie dostosowania technicznego, jeżeli faktyczne wyniki PKB państw członkowskich będą bardzo (+/- 5%) odstawać od przyjętych prognoz - dostosowanie techniczne dotyczy tylko państw członkowskich objętych tzw. cappingiem (tzn. Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja).

W związku z faktem niedoszacowania wyników gospodarczych niektórych państw członkowskich: Polska, Czechy i Słowacja, zwiększone zostały dla tych państw środki w ramach budżetu unijnego. Według obliczeń KE powyższe środki stanowią kwotę 1 007 149 488 EUR, z czego 632 392 153 EUR przypadnie Polsce. Alokacja zostanie proporcjonalnie rozłożona na lata 2011, 2012 i 2013, po 336 mln EUR w każdym roku (po 210,7 mln EUR dla Polski).

W ramach środków dostosowania technicznego przeznaczono 150 mln euro dla regionalnych programów operacyjnych oraz 50 mln euro dla 8 województw na wsparcie usuwania skutków powodzi (uchwała Komitetu Koordynacyjnego NSRO nr 44 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie podziału dodatkowych środków wspólnotowych na realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 2013 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu).

Podział środków z dostosowania technicznego na poszczególne województwa nastąpił w dniu 9 lutego 2011 r. wspomnianą wyżej uchwałą nr 53 KK NSRO. Województwo lubelskie otrzyma 10 472 471 euro oraz dodatkowe 4 851 110 euro na następujące projekty związane z niwelowaniem skutków powodzi:

1.      Odbudowa gminnego stadionu sportowego w Szczekarkowie (Działanie 8.2).

2.      Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez budowę infrastruktury mostowej (Działanie 5.2).

3.      Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez budowę infrastruktury drogowej (Działanie 5.2).

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, alokowanie dodatkowych środków pochodzących z dostosowania technicznego zostanie przeprowadzone w ramach jednolitego, jednorazowego procesu wraz z alokacją KRW oraz wprowadzeniem zmian do programów operacyjnych o charakterze merytorycznym, w tym realokacją środków w ramach priorytetów.

Za koordynację przeglądu i renegocjacji programu odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego zaś opracowanie propozycji zmian w programie operacyjnym należy do zadań instytucji zarządzającej programem zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

 

 

*Przegląd programu operacyjnego jest tu rozumiany jako dokonanie jego analizy oraz identyfikacja potencjalnych, niezbędnych zmian, które zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu programu operacyjnego stanowią podstawę do wszczęcia jego renegocjacji z KE.

**Zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006, w okresie programowania państwa członkowskie dokonują ewaluacji związanych z monitorowaniem programu operacyjnego, w szczególności w przypadkach gdy monitorowanie ujawnia znaczące odchylenia od pierwotnie założonych celów.

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube