Polecane wydarzenia

A A A
drukuj08.06.2011 - 22.06.2011

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubelskiego

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ogłasza

 

nabór kandydatów zainteresowanych wpisem na Listę ekspertów do oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 tj. ekspertów w dziedzinie transportu lotniczego z zakresu:

 • oceny wykonalności technicznej;
 • oceny wykonalności finansowo-ekonomicznej;
 • oceny merytorycznej.

Komplet dokumentów (do pobrania poniżej), na który składają się:

 • wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o zgodziena przetwarzanie danych osobowych,
 • CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej), kopią dyplomu, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie uzupełniające

należy składać w:

„Punkcie informacyjnym i naboru wniosków"

Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego

przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie

od dnia 8.06.2011 r. do dnia 22.06.2011 r.

 

lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

z dopiskiem „Lista ekspertów do oceny merytorycznej"

 

O wpis na Listę ekspertów, jako specjalista ds. oceny technicznej może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne z branży budowlanej z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera;
 • posiada wiedzę oraz minimum 3-letnie doświadczenie w branży budowlanej;
 • posiada znajomość przepisów prawa budowlanego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 • złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

 

O wpis na Listę ekspertów, jako specjalista ds. oceny finansowo - ekonomicznej może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne;
 • posiada wiedzę oraz minimum 3-letnie doświadczenie w branży ekonomicznej
  lub finansowej;
 • posiada znajomość przeprowadzania analizy ekonomicznej i finansowej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 • złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

 

O wpis na Listę ekspertów, jako specjalista ds. oceny merytorycznej może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiada wiedzę oraz minimum 3-letnie doświadczenie w dziedzinie transportu lotniczego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 • złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube