Polecane wydarzenia

A A A
drukujZaktualizowany projekt zmian RPO przekazany do Komisji Europejskiej - październik 2011 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, informuje, iż w dniu 20 października 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr LXXI/1368/2011 dokonał aktualizacji projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/860/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Następnie zaktualizowany projekt zmian RPO WL przekazany został do akceptacji Komisji Europejskiej.

Dodatkowe modyfikacje Programu opracowane zostały w oparciu o przekazane oficjalnymi pismami KE uwagi do pierwszej propozycji zmiany Programu oraz w wyniku roboczych spotkań i bieżących ustaleń przedstawicieli IZ RPO z Przedstawicielem KE.

IZ RPO informuje również, iż w stosunku do poprzedniej wersji Programu, przekazanej KE w czerwcu br., w jego zaktualizowanej treści uwzględniono zmiany w planie finansowym, polegające na:

-      przeznaczeniu dodatkowych środków na Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL (w związku z brakiem zgody KE na przeznaczenie ich na Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa),

 

 

-      przesunięciu środków z Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki (oszczędności powstałe w wyniku realizacji projektów w ramach przeprowadzonych dotychczas konkursów w przedmiotowym Działaniu, w których brak jest list rezerwowych) na Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa,

 


 

-      rezygnacji z realokacji środków z Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach na Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie ze stanowiskiem KE). 

 

Ponadto wprowadzono w Programie modyfikacje o charakterze technicznym oraz dokonano następujących zmian w zakresie wskaźników postępu rzeczowego w Programie:

-      podwyższona została wartość docelowa wskaźników: liczba utworzonych miejsc pracy, liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym oraz liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ich wartości zaproponowanych w pierwotnej wersji zmiany Programu,

-      ze względu na brak zgody KE zrezygnowano ze zmiany wartości docelowych wskaźników: potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów, liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe oraz liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym,

-      ze względu na brak zgody KE na zmianę wskaźnika liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów na wskaźnik ilość odpadów objętych selektywną zbiórką, zaproponowano obniżenie wartości docelowej wskaźnika przyjętej w Programie.

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr LXXI/1368/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/1368/2011 ZWL - wykaz zmian

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/1368/2011 ZWL - projekt zmian RPO WL

Tabela zmiany wskaźników RPO WL

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube