Polecane wydarzenia

A A A
drukujProjekt zmian RPO

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007 - 2013 (IZ RPO) informuje, iż w wyniku dokonanego przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO) we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP), przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) stwierdzono potrzebę wprowadzenia zmian w Programie. Zaproponowane zmiany zostały w dniu 18 września 2012 roku zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego, a następnie zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WL w dniu 2 października 2012 r. uchwałą Komitetu nr 50/12. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 projekt zmian został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. IZ RPO zwróciła się także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (RDOŚ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu aktualizacji RPO WL. W dniu 14 grudnia 2012 r. IZ RPO otrzymała odpowiedź RDOŚ informującą, iż na podstawie art. 48 i art. 57 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgadnia odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu zmian RPO WL. 21 stycznia 2013 r. do Departamentu RPO wpłynęła odpowiedź z Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie, która jest tożsama z odpowiedzią RDOŚ. Z uwagi na fakt, iż zaproponowane zmiany Programu wymagają decyzji Komisji Europejskiej, kolejnym krokiem, będzie złożenie przez IZ RPO do Komisji Europejskiej Wniosku o dokonanie przeglądu RPO WL.

Przedmiotowy projekt zmian obejmuje następujący zakres:

 • zmiana Planu finansowego RPO WL, polegająca na realokacji środków pozostałych w Działaniu 2.2 Regionalna infrastruktura B+R, w kwocie 8.238.751 EURO, na Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Powyższa realokacja spowodowała zmiany w opisie Rozdziału 4 Plan finansowy oraz w tabelach:
  - 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro),
  - 5.3. Tabela podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro),
  - 5.4. Tabela wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej.
  Decyzję o dokonaniu powyższej zmiany poprzedziła analiza wdrażania poszczególnych działań RPO WL przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO WL oraz Lubelską Agencję Wpierania Przedsiębiorczości (IP II), która wykazała, że schemat pomocy publicznej oferowany w ramach Programu dla Działania 2.2 jest mało konkurencyjny względem wsparcia oferowanego w ramach innych programów operacyjnych;
 • rozszerzenie zakresu wsparcia wdrażania RPO WL poprzez dodanie działań wspomagających przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji. W celu zapewnienia profesjonalnego przygotowania kluczowych projektów, które byłyby realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz zminimalizowania problemów jakie pojawiały się w przypadku projektów indywidualnych w obecnym okresie programowania, IZ RPO uznała, iż zasadnym będzie zapewnienie możliwości wsparcia przygotowania tych projektów ze środków Pomocy Technicznej RPO WL na lata 2007 -2013;
 • zmiana statusu wskaźnika Celu szczegółowego 1 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi z „wskaźnik rezultatu" na „wskaźnik produktu" - zmiana ma charakter porządkujący i jest podyktowana poprawnością metodologiczną systemu wskaźników postępu rzeczowego Programu. Dodatkowo dokonano korekty aktualnej wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika - zmiana ta wynikła z błędu technicznego [zmiana z wartości 200(204) na wartość 20(21)], który zaburza faktyczny obraz realizacji RPO WL. Wartość wskaźnika na poziomie I Osi Priorytetowej „Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R", z którego zlicza się omawiany wskaźnik Celu szczegółowego 1 jest prawidłowo oszacowana i jest ona znacząco mniejsza;
 • wprowadzenie dla V Osi Priorytetowej „Transport" wskaźnika produktu „Długość nowych dróg". Po przeprowadzeniu ponownej analizy projektów realizowanych w ramach ww. Osi oraz konsultacjach z beneficjentami IZ RPO stwierdziła, iż specyfika oraz definicja „nowych dróg" wynikające z polskich przepisów prawnych, wymuszają zakwalifikowanie części realizowanych w ramach RPO WL inwestycji jako „nowe drogi". Niewprowadzenie tego wskaźnika spowoduje, iż efekty części projektów realizowanych w ramach Programu nie będą widoczne, a tym samym obraz wpływu Programu na rozwój regionu będzie niepełny;
 • zmiana Załącznika nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO, która wynika z konieczności dostosowania wskaźników kontekstowych do zmian wprowadzonych we wskaźnikach programowych w ramach przeglądu RPO WL przeprowadzonego w 2011 roku. Ponadto istnieje potrzeba adaptacji wskaźników kontekstowych RPO WL do listy wskaźników przygotowywanych dla poszczególnych województw przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego p.n. Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województw i porównanie. Dodatkowo z listy wskaźników kontekstowych usunięto wskaźniki, dla których dane są obecnie niedostępne w GUS, a jednocześnie nie wpływają one w istotny sposób na obraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Dokonano także zmian redakcyjnych oraz zmodyfikowano jednostki miary w niektórych wskaźnikach kontekstowych w taki sposób, aby były one dostępne a także zgodne ze wskaźnikami podawanymi przez MRR.

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube