Polecane wydarzenia

A A A
drukujProjekt zmian przekazany do Komisji Europejskiej - luty 2013 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, informuje, iż w dniu 5 lutego 2013 r. Zarząd Województw Lubelskiego Uchwałą Nr CLVIII/3253/2013 przyjął projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Projekt ten został przesłany 27 lutego br. do Komisji Europejskiej w celu podjęcia negocjacji zaproponowanych zmian Programu.

Uchwała Nr CLVIII/3253/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CLVIII/3253/2013 ZWL - wykaz zmian w RPO WL

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr CLVIII/3253/2013 ZWL - projekt zmian RPO WL

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr CLVIII/3253/2013 ZWL - podsumowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działając zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WL

Poniżej znajdują się kopie odpowiedzi na przesłany wniosek.

Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na wniosek IZ RPO WL w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na wniosek IZ RPO WL w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Obydwa w/w organy wyraziły zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji RPO WL stwierdzając, iż zmiany RPO WL stanowią minimalne modyfikacje przyjętego dokumentu, których realizacja nie spowoduje znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie wydanych opinii Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVIII/3253/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi załącznik Nr 3 do powyższej uchwały.

Kolejnym etapem procesu przeglądu i renegocjacji Programu będzie wydanie przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube