Polecane wydarzenia

A A A
drukuj10.I.12 - 25.I.12

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz w związku z Uchwałą Nr LXXXVIII/1628/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów skierowanych do umieszczenia na liście podstawowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO - www.rpo.lubelskie.pl - w okresie 15 dni, od dnia 10 stycznia 2012 r. do dnia 25 stycznia 2012 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowych projektów kluczowych, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: konsultacje-iwipk@lubelskie.pl w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r.

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie uchwałę w sprawie ostatecznej aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym anna.krzyzanowska@lubelskie.pl.

Poniżej przedstawiamy propozycje nowych projektów kluczowych skierowanych do konsultacji społecznych.

Pliki do pobrania


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube