Polecane wydarzenia

A A A
drukujKonsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje  iż w dniach od 20 listopada do 10 grudnia 2013 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbędą się konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena potencjalnego wpływu na środowisko skutków realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy w tym z Prognozą oddziaływania na środowisko. Organami właściwymi do wydawania opinii i uzgodnień w tej sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Lublinie.

Wersja elektroniczna Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem RPO WL dostępna jest w załączniku. Natomiast wersja papierowa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin w pokoju nr 1.5 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Do konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach udziału społeczeństwa w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WL 2014-2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Jednocześnie informujemy, że każdy ma możliwość składania uwag i wniosków  dotyczących przedmiotowej sprawy. Wszelkie uwagi
i wnioski będzie można zgłaszać w terminie od 20 listopada do 10 grudnia 2013 r. drogą elektroniczną za pomocą formularza uwag a także pisemnie na adres Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego  lub ustnie do protokołu w pokoju 1.5. (Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie zostaną rozpatrzone.

Twoja opinia
RPOWL na youtube