Polecane wydarzenia

A A A
drukujWykaz kandydatów na ekspertów

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubelskiego

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ogłasza

Nabór osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 Nabór prowadzony jest w zakresie następujących dziedzin i specjalizacji:

1.      Finansowo- ekonomicznej,

 • Ekspert do spraw finansowych,

2.      Budowlanej,

 • Ekspert ds. budowlanych,

3.      Infrastruktura B+R+I, w tym:

 • Ekspert ds. badań i innowacji,
 • Ekspert IT,
 • Ekspert ds. systemów informacji przestrzennej,

4.      Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (e-administracja, e-uczenie się, e-włączenie społeczne, e-zdrowie), systemy informacji przestrzennej,

 • Ekspert ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5.      Inwestycje w MŚP, w tym:

 • Ekspert ds. badań i innowacji,
 • Ekspert IT,

6.      Uzbrojenie terenów pod inwestycje,

 • Ekspert ds. uzbrojenia terenów pod inwestycje,

7.      Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, wiatr, energia ziemi), 

 • Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii,

8.      Efektywność energetyczna, w tym:

 • Ekspert ds. efektywności energetycznej,
 • Ekspert ds. termomodernizacji,

9.      Transport i tabor miejski, 

 • Ekspert ds. taboru miejskiego,

10.  Ochrona przeciwpowodziowa,

 • Ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej,

11.  Gospodarka odpadami,

 • Ekspert ds. gospodarki odpadami,

12.  Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę,

 • Ekspert ds. wod-kan,

13.  Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w tym:

 • Ekspert ds. dziedzictwa kulturowego,
 • Ekspert ds. dziedzictwa naturalnego,
 • Ekspert ds. turystyki przyrodniczej,

14.  Bioróżnorodność,

 • Ekspert ds. bioróżnorodności,

15.  Infrastruktura drogowa,

 • Ekspert ds. drogownictwa,

16.  Infrastruktura kolejowa,

 • Ekspert ds. infrastruktury kolejowej,

17.  Tabor kolejowy,

 • Ekspert ds. taboru kolejowego,

18.  Rewitalizacja,

 • Ekspert ds. rewitalizacji,

19.  Infrastruktura zdrowotna i społeczna, w tym:

 • Ekspert ds. infrastruktury zdrowotnej,
 • Ekspert ds. infrastruktury społecznej,

20.  Infrastruktura edukacyjna,

 • Ekspert ds. infrastruktury edukacyjnej,

21.  Kształcenie, w tym kształcenie zawodowe, w tym:

 • Ekspert ds. edukacji przedszkolnej,
 • Ekspert ds. kształcenia ogólnego,
 • Ekspert ds. kształcenia zawodowego,

22.  Rynek pracy,  w tym opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • Ekspert ds. przedsiębiorczości,
 • Ekspert ds. organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • Ekspert ds. aktywizacji zawodowej,

23.  Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,

24.  Włączenie społeczne,  w tym usługi społeczne, w tym:

 • Ekspert ds. aktywnej integracji,
 • Ekspert ds. ekonomii społecznej,
 • Ekspert ds. usług społecznych,

25.  Zdrowie,

 • Ekspert ds. zdrowia.

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)      korzysta z pełni praw publicznych,

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      posiada wiedzę i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i/lub wymagane uprawnienia w dziedzinie i    specjalizacji objętej Programem, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania - szczegółowy wykaz wymagań w przedmiotowym zakresie został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu zamieszczonego poniżej.

e)       posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WL 2014 - 2020.

Komplet dokumentów (formularze do pobrania poniżej), na który składają się:

1.      wypełniony wniosek o wpis do Wykazu (Załącznik nr 2 lub  nr 3 do Regulaminu),

2.      stosowne oświadczenia (Załącznik nr 4,5 i 6 do Regulaminu) oraz

3.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej),

należy składać w terminie od 4 maja br. od godz. 7:30 do dnia 22 maja br. do godz. 15:30 w „Punkcie informacyjnym i naboru wniosków" w budynku UMWL przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin, z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów".

Decyduje data wpływu do instytucji.

Zgłoszenia, które zostaną złożone po ww. terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku ubiegania się o wpis w ramach więcej niż jednej dziedziny i/lub specjalizacji, komplet dokumentów należy złożyć odrębnie dla każdej dziedziny/specjalizacji.

Dodatkowo kandydat może dołączyć do wniosku o wpis do Wykazu dodatkowe informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji, w tym w szczególności informacje na temat:

a)      doświadczenia we współpracy w charakterze eksperta z innymi instytucjami zarządzającymi/pośredniczącymi/wdrażającymi programy operacyjne inne niż RPO WL,

b)      doświadczenia w dokonywaniu ocen i wydawaniu opinii dotyczących wniosków
o dofinansowanie składanych w ramach programów operacyjnych innych niż RPO W WL,

c)      doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wskazując dodatkowe kwalifikacje, o których mowa powyżej kandydat powinien przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie tych kwalifikacji (np. referencje).

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem udziału ekspertów zewnętrznych w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WL 2014 - 2020 wraz z załącznikami, który zawiera szczegółowy opis procedury wyboru kandydatów na ekspertów.

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin udziału ekspertów (04-05-2015) 704.72 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube